تسویه حساب با پیمانکاران طرحهای عمرانی

تسویه حساب با پیمانکاران طرحهای عمرانی

2017-12-28T18:21:55+03:30

تسویه حساب با پیمانکاران طرحهای عمرانی

تسویه حساب با پیمانکاران طرحهای عمرانی

شماره ۵۸۴۲۷/۲۳۴۴۳ه                                      مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹

آئین نامه اجرائی  موضوع ماده (۱۳۸) قانون برنامه سوم توسعه معافیت سازندگان خصوصی و تعاونی

واحدهای مسکونی از پرداخت اولین نقل و انتقال املاک

بخشنامه

اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که

تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است.

بخشنامه

به منظور اجرای تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر، الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، موضوع

ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون

جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادغار طی نامه شماره

۱۱۰۲۱۲/۱۲۱ مورخ ۱/۴/۸۹، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند ۲۴ ماده ۱ و ۴ قانون بازار اوراق

بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده (تصاویر

پیوست) به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد:

۱- اوراق اجاره (صکوک اجاره) به استناد بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶

۲- قراردادهای آتی کالا: به استناد بند ۲ صورتجلسه مورخ  ۱۱/۱۱/۱۳۸۶

۳- قراردادهای آتی سهام: به استناد بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸

۴- اوراق اختیار معامله: به استناد بند ۳ ردیف الف صورتجلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸

۵- اوراق استصناع: به استناد بند ۳ ردیف ب صورتجلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸

۶- اوراق رهنی: به استناد بند ۳ ردیف ج صورتجلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸

۷- حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند ۲ صورتجلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۸

                                                                                        علی عسکری

                                                                                   رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه ۱۰۴۵۱/۱۹۳۱-۲۸۱                                                                      مورخ ۲/۶/۸۴

معافیت اقساط وام مسکن

نظر به اینکه با اتمام دوره پبج ساله قانون سوم برای ادارات امور مالیاتی و ذیحسابیها در خصوص کسر

اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن دریافتی از بانکها توسط متقاضیانی که از ابتدای سال ۱۳۷۹ لغایت

پایان سال ۱۳۸۳ اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر ۱۲۰ متر نموده اند ابهاماتب

بروز کرده است لذا یادآور می گردد با توجه به صراحت ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۳۹) قانون

موصوف موضوع مصوبه شماره ۵۴۵۶۳/ت۲۴۱۰۴ه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ هیات محترم وزیران کسر اقساط ماهیانه

تسهیلات اعتباری مذکور در طول دوره بازپرداخت وام از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات فوق الذکر

بلامانع می باشد.

تسویه حساب با پیمانکاران طرحهای عمرانی-تسویه حساب با پیمانکاران طرحهای عمرانی

حیدری کرد زنگنه

۲۰۹۶۶/ت ۳۳۳۳۷ ه                           ۲۹/۴/۱۳۸۴

تسویه حساب با پیمانکاران طرحهای عمرانی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۲۵/۱۰۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ سازمان مدیریت

و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در اجرای بند (ه) ماده (۴۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

ایران، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور مکلفند صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران طرف

معامله را در خاتمه کار مطابق شرایط قرارداد پس از کسر کسور مقرر قانونی و بدون تقاضای دریافت مفاصا

حساب حقوق دولتی پرداخت نمایند. مطالبات وزارت امور اقتصادی و داراییو سازمان تامین اجتماعی از این

گونه پیمانکاران و مشاوران در این مورد مطلبق مقررات قانونی مربوط قابل وصول خواهد بود. ذی حسابان

دستگاههای اجرایی مراتب تسویه حساب با مشاوران و پیمانکاران شامل خلاصه عملکرد پرداختها و کسور قانونی

را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی اعلبام می نماید.

تسویه حساب با پیمانکاران طرحهای عمرانی-تسویه حساب با پیمانکاران طرحهای عمرانی

محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور

دیدگاه خود را بنویسید