تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف

تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف

تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف و غیر معاف

تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف و غیر معاف

تاریخ:۴/۳/۱۳۸۱                                                                        شماره :۱۰۸۵۷/۷۱۱۶-۵۴/۳۰

اجرای ماده ۱۰۵

نظر به اینکه تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب

۲۷/۱۱/ ۱۳۸۰ حسب مقررات ماده ۲۷۳ الحاقی از اول سال ۱۳۸۱ تعیین و کلیه اشخاص

حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب

رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد و از تاریخ اجرای این قانون کلیه

قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه  سوم توسعه

اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده

۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب

۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیر الذکر لغو گردیده و این حکم

شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر

نام یا تصریح نام است نیز می باشد. توجه ماموران مالیاتی را به این نکته جلب می

نماید که مستنبط از مقررات صدر ماده ۲۷۳ الحاقی مذکور حذف مقررات ماده ۲۴۷ و تبصره

های آن در خصوص هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظر سالب حقوق مؤدیان مالیاتی

اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به پرونده های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نمی باشد و اینگونه

پرونده ها اعم از اینکه تاریخ مطالبه مالیات آنها و یا صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله

بدوی نسبت به آنها قبل و یا بعد از اجرای مقررات فوق الذکر باشد کماکان از لحاظ تکالیف

مؤدی نرخ مالیاتی مرور زمان مالیاتی ترتیب رسیدگی و رفع اختلاف مالیاتی مشمول مقررات

زمان تحصیل درآمد خواهد بود.

تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف و غیر معاف-تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف و غیر معاف

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲                                                     تاریخ: ۱/۹/۱۳۸۳

تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف و غیر معاف

حسب اطلاع واصله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل سپرده های مردمی

و یا وام های بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام

به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکت ها نموده و بابت اوراق و سهام یاد شده

سود دریافت می نمایند از آنجا که سود سهام و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد

معاف بوده و در مجموع درآمد های مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمیگردند

لذا با عنایت به مفاد مواد ۱۰۵ و ۱۴۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

مقتضی است اداره کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی های مالیاتی اشخاص

صدرالاشاره سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف

از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف محاسبه و به درآمد مشمول

مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند.

c-تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف و غیر معاف

غلامرضا حیدری کردزنگنه

بخشنامه ۴۰۴۱۸/۴۵۳۰-۱۱۱ مورخ ۲۸/۷/۸۲

سومین جلسه شورای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حسابرسی

در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص

حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیات های

مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید:

۱ – اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶

طبق دستور العمل صادره به شماره ۱۸۲۷۹۹ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۰ برای عملکرد سال

۱۳۸۰ از حیث مهلت و ضوابط اجرایی بلاشکال است.

تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف و غیر معاف-تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف و غیر معاف

۲ – شرکت های دولتی که در اجرای ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی ….. دارایی های ثابت خود را تجدید ارزیابی نمایند باید استهلاک

دارایی های تجدید ارزیابی شده را مطابق جدول استهلاک همان سال محاسبه و منظور

نمایند. ضمنا تاریخ ثبت جدید ارزیابی در دفاتر موثر در موضوع نبوده و هزینه استهلاک

برای دوازده ماهه یک دوره مالی محاسبه خواهد گردید.

دیدگاه خود را بنویسید