ترتیب رسیدگی قانون مالیات ۲۳۶تا۲۴۳

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ترتیب رسیدگی قانون مالیات ۲۳۶تا۲۴۳

ترتیب رسیدگی قانون مالیات ۲۳۶تا۲۴۳

ترتیب رسیدگی قانون مالیاتهای مستقیم از ماده۲۳۶تاماده۲۴۳

ترتیب رسیدگی قانون مالیاتهای مستقیم از ماده۲۳۶تاماده۲۴۳

ماده ۲۳۶- حذف شد (اصلاحی ۱۳۸۰)

ماده ۲۳۷

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی

و به نحوی تنظیم گردد که کلیه ی  فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور

صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضا کنندگان برگ  تشخیص مالیات باید

نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص

و نظریه ی خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه ی

تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است

به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده ۲۳۸(اصلاحی ۱۳۸۰)

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند

ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره ی امور

مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد ومدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول

مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش

از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد  و مدارک

ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و

امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد

قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهربرگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه

دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را

مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده ی امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.

ترتیب رسیدگی قانون مالیاتهای مستقیم از ماده۲۳۶تاماده۲۴۳

ماده ۲۳۹(اصلاحی ۱۳۸۰)

در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند

یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهدیا اختلاف موجود بین خود

و اداره ی امور مالیاتی را به شرح ماده ی (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده ی امر از لحاظ میزان درآمد مشمول

مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده

مذکور به اداره ی امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ی (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده

باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود.در

این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند

پرونده ی امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

ماده ۲۴۰ (اصلاحی ۱۳۸۰)

در موقع طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، نماینده ی اداره ی امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات شرکت کند

و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص ونظریات خود، دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

ترتیب رسیدگی قانون مالیاتهای مستقیم از ماده۲۳۶تاماده۲۴۳

ماده ۲۴۱- حذف شد (اصلاحی ۱۳۸۰)

ماده ۲۴۲ (اصلاحی ۱۳۸۰)

اداره ی امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی

دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد،

وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره- مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر

عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت

تا زمان استراد میباشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.

حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در

صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود ازتاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده۲۴۳ (اصلاحی ۱۳۸۰)

در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره ی امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی

میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره ی یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رای

هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدبد نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی

اداره ی مربوط طبق جزءاخیر ماده (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید