تراز آزمایشی چیست

حسابداران برتر » دسته‌بندی نشده » تراز آزمایشی چیست

تراز آزمایشی چیست

تراز آزمایشی

 تراز آزمایشی یکی از گزارشات حسابداری می باشد که تمام حساب ها در یک ستون نوشته می شود و مانده هر حسابی  از دفتر کل استخراج و در ستون بدهکار ( در صورت تشخیص بدهکار بودن ) و مانده بستانکار ( در صورت تشخیص بستانکار بودن ) در ستون بستانکار نوشته می شود .

در نهایت می بایستی جمع دو ستون برابر باشد در غیر این صورت اشتباهات زیر رخ داده است :

  • عدم انتقال صحیح اعداد از روزنامه به کل
  • عدم انتقال صحیح مانده حساب از کل به تراز آزمایشی
  • عدم تشخیص مانده حساب از لحاظ بدهکاری یا بستانکاری و …

تراز دو ستونی :

وقتی که مانده ها در دو ستون آمده باشد که به آن  دو ستونی می گویند.

تراز چهار ستونی :

هنگامی که مانده اول دوره و مانده پایان دوره در تراز آمده باشد که به آن چهار ستونی گفته می شود .

تراز شش ستونی :

اگر در تراز  مانده اول دوره ، گردش حساب طی دوره و مانده پایان دوره آورده شده باشد ، که به آن  شش ستونی گفته می شود .

شرکت x

تراز آزمایشی

منتهی به تاریخ …/…/…

حساب هابدهکاربستانکار

                                                                    شرکت x

                                                                  تراز آزمایشی

                                                              منتهی به تاریخ …/…/…

حساب ها

اول دورهپایان دوره
بدهکاربستانکاربدهکاربستانکار

                                                                         شرکت x

                                                                      تراز آزمایشی

                                                                منتهی به تاریخ …/…/…

حساب هااول دورهگردش طی دورهپایان دوره
بدهکاربستانکاربدهکاربستانکاربدهکاربستانکار
صندوق۰۴٫۶۰۰٫۰۰۰۱٫۵۲۵٫۰۰۰۳٫۰۷۵٫۰۰۰

تراز آزمایشی

نکته: در حال حاضر که شرکتها با نرم افزار حسابداری امور مالی خود را انجام میدهند اصولا ترازآزمایشی بخودی خود تراز است چون اصولا نرم افزارها مغایرت را در همان بدو امر ثبت نمیکنند .و در گذشته برای تراز کردن حسابها خیلی بیشتر از ترازآزمایشی استفاده میگردید.

این تراز  را میتوان در تاریخهای مورد نظر از طریق نرم افزار استخراج نمود.

اما اصولا این ترازحسن بزرگی که دارد این است که تمام حسابها اعم لاز حسابهای ترازنامه و سودوزیانی را در همزمان نمایش میدهد.

دیدگاه خود را بنویسید