تراز آزمایشی چیست

تراز آزمایشی چیست

2017-11-14T13:26:09+03:30

تراز آزمایشی چیست

تراز آزمایشی چیست

تراز آزمایشی چیست :یکی از گزارشات مهم در حسابداری بشمار میرود .

تراز آزمایشی چیست: همه حسابها اعم از سود وزیانی و ترازنامه ای در آن متمرکز است

تراز آزمایشی چیست:  در تراز آزمایشی،اشتباهات حسابداری تا حدود زیادی مشاهده میشود.

تراز آزمایشی چیست:استخراج صورت ترازنامه و سود وزیان در تراز آزمایشی میسر میشود.

با توجه به اهمیت این گزارش در زیر مثالی از روی یک پروژه واقعی در شرکت حسابداری که توسط کارآموزان این مجموعه ثبت شده است تقدیم میگردد.

کارآموزانی که در بدو ورود به مجموعه حسابداران برتر از حسابداری سررشته نداشته و اکنون به این درجه نائل آمده اند.

مثال:اطلاعات زیر از شرکت آلفا استخراج شده است ،مطلوبست:

تراز آمایشی در سطح حسابهای کل

ترازنامه و صورت سود روزیان

حساب ابتدای دوره

موجودی نقد بانک                    ۱۱۵۷۴۴۳۶۹

سود و زیان سنواتی                  ۳۹۳۳۹۹۰۲۴

حسابها واسناد دریافتنی تجاری         ۳۵۶۳۸۰۱

جاری شرکا                         ۲۳۷۴۱۳۰۰۵۸

سفارشات و پیش پرداخت ها      ۲۴۳۳۰۵۷۲۳۶

سرمایه                                  ۱۰۰۰۰۰۰۰

دارایی ثابت                           ۳۴۰۶۹۹۶۷۹

ذخایر                                    ۶۰۱۹۶۰۰۳

پیش دریافت ها                         ۵۵۳۴۰۰۰۰

گردش طی دوره

موجودی نقد بانک                      ۹۹۰۶۹۱۰۴۰۸ بدهکار              ۹۹۸۰۷۶۵۴۲ بستانکار

هزینه مالی                                    ۵۹۵۳۷۲۴ بدهکار                         ۰

حسابها واسناد دریافتنی تجاری         ۸۵۱۴۴۵۵۷۴۰بدهکار              ۴۸۴۱۵۲۶۷۴۱ بستانکار

هزینه اداری                               ۵۳۸۰۸۵۲۵۲ بدهکار                        ۰

سفارشات وپیش پرداخت ها               ۲۷۸۵۹۵۴۵۴بدهکار             ۱۶۵۶۹۷۵۵۷۳ بستانکار

قیمت تمام شده پروژه                    ۷۹۰۸۵۱۴۸۶۷ بدهکار                       ۰

سایر حساب های دریافتنی              ۱۱۰۲۸۰۲۸۶۱ بدهکار                       ۰

درآمدها                                               ۰                           ۹۲۸۶۵۱۵۱۰۲ بستانکار

دارایی ثابت                               ۳۴۰۶۹۹۶۷۹ بدهکار                        ۰

سود و زیان                               ۲۵۰۱۸۸۳۷۷ بدهکار                        ۰

ذخیره استهلاک دارایی ثابت                       ۰                                ۱۶۰۶۴۱۲۵ بستانکار

اندوخته ها                                           ۰                                 ۴۱۶۹۸۰۶۲بستانکار

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری    ۶۴۸۸۰۸۰۱۱۵ بدهکار              ۷۶۹۲۳۰۹۳۱۸ بستانکار

جاری شرکا                               ۲۶۴۰۱۷۵۰۶۸ بدهکار             ۳۵۳۷۵۸۱۴۴۴ بستانکار

سایر حساب های پرداختنی               ۳۴۹۸۶۲۷۶۳ بدهکار                ۸۳۵۷۲۹۵۶۰ بستانکار

ذخایر                                          ۶۰۱۹۶۰۰۳ بدهکار                ۲۰۸۴۹۰۳۱۵ بستاکار

پیش دریافت ها                              ۲۲۰۳۴۰۰۰۰ بدهکار              ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ بستانکار

مانده پایان دوره

موجودی نقدو بانک                       ۴۱۸۸۹۳۴۹

 هزینه مالی                                  ۵۹۵۳۷۲۴

حسابها واسناد دریافتنی تجاری       ۳۶۷۶۴۹۲۸۰۰

هزینه اداری                              ۵۳۸۰۸۵۲۵۲

سفارشات و پیش پرداخت ها          ۱۰۵۴۶۷۷۱۵۳

قیمت تمام شده پروژه                  ۷۹۰۸۵۱۴۸۶۷

سایر حساب های دریافتنی             ۱۱۰۲۸۰۲۸۶۱

درآمدها                                  ۹۲۸۶۵۱۵۱۰۲

دارای ثابت                                ۶۷۴۱۹۴۶۷۹

سود و زیان                               ۲۵۰۱۸۸۳۷۷

ذخیره استهلاک دارایی ثابت              ۱۶۰۶۴۱۲۵

سود و زیان سنواتی                      ۳۹۳۳۹۹۰۲۴

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری    ۱۲۰۴۲۲۹۲۰۳

اندوخته ها                                   ۴۱۶۹۸۰۶۲

سایر حساب های پرداختنی               ۴۸۵۸۶۶۷۹۷

جاری شرکا                              ۳۲۷۱۵۳۶۴۳۴

پیش دریافت ها                            ۲۰۸۴۹۰۳۱۵

سرمایه                                       ۱۰۰۰۰۰۰۰

ذخایر                                      ۲۰۸۴۹۰۳۱۵

                                                                                تراز آزماشی

مانده پایان دوره

بدهکار                 بستانکار

گردش طی دوره

بدهکار              بستانکار

حساب ابتدای دوره

بدهکار                 بستانکار

نام حساب

شماره حساب

۰

۰

۰

۰

۰

۱۶٫۰۶۴٫۱۲۵

۱٫۲۰۴٫۲۲۹٫۲۰۳

۴۸۵٫۸۶۶٫۷۹۷

۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۸٫۴۹۰٫۳۱۵

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۷۱٫۵۳۶٫۴۳۴

۴۱٫۶۹۸٫۰۶۲

۳۹۳٫۳۹۹٫۰۲۴

۰

۹٫۲۸۶٫۵۱۵٫۱۰۲

۰

۰

۰

۴۱٫۸۸۹٫۳۴۹

۳٫۶۷۶٫۴۹۲٫۸۰۰

۱٫۰۵۴٫۶۷۷٫۱۵۳

۱٫۱۰۲٫۸۰۲٫۸۶۱

۶۷۴٫۱۹۴٫۶۷۹

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۲۵۰٫۱۸۸٫۳۷۷

۰

۷٫۹۰۸٫۵۱۴٫۸۶۷

۵۳۸٫۰۸۵٫۲۵۲

۵٫۹۵۳٫۷۲۴

۹٫۹۸۰٫۷۶۵٫۴۲۸

۴٫۸۴۱٫۵۲۶٫۷۴۱

۱٫۶۵۶٫۵۷۵٫۵۳۷

۰

۰

۱۶٫۰۶۴٫۱۲۵

۷٫۶۹۲٫۳۰۹٫۳۱۸

۸۳۵٫۷۲۹٫۵۶۰

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۸٫۴۹۰٫۳۱۵

۰

۳٫۵۳۷٫۵۸۱٫۴۴۴

۴۱٫۶۹۸٫۰۶۲

۰

۰

۹٫۲۸۶٫۵۱۵٫۱۰۲

۰

۰

۰

۹٫۹۰۶٫۹۱۰٫۴۰۸

۸٫۵۱۴٫۴۵۵٫۷۴۰

۲۷۸٫۵۹۵٫۴۵۴

۱٫۲۰۸٫۸۰۲٫۸۶۱

۳۳۳٫۴۹۵٫۰۰۰

۰

۶٫۴۸۸٫۰۸۰٫۱۱۵

۳۴۹٫۹۶۲٫۷۶۳

۲۲۰٫۳۴۰٫۰۰۰

۶۰٫۱۹۶٫۰۰٫۳

۰

۲٫۶۴۰٫۱۷۵٫۰۶۸

۰

۰

۲۵۰٫۱۸۸٫۳۷۷٫

۰

۷٫۹۰۸٫۵۱۴٫۸۶۷

۸۳۸٫۰۸۵٫۲۵۲

۵٫۹۵۳٫۷۲۴

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۵۵٫۳۴۰٫۰۰۰

۶۰٫۱۹۶٫۰۰۳

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۳۷۴٫۱۳۰٫۰۵۸

۰

۳۹۳٫۳۹۹٫۰۲۴

۰

۰

۰

۰

۰

۱۱۵٫۷۴۴٫۳۶۹

۳٫۵۶۳٫۸۰۱

۲٫۴۳۳٫۰۵۷٫۲۳۶

۰

۳۴۰٫۶۹۹٫۶۷۹

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

موجودی نقد وبانک

حساب ها واسناد دریافتنی تجاری

سفارشات وپیش پرداختها

سایرحسابهای دریافتنی

دارایی ثابت

ذخیره استهلاک دارایی ثابت

حساب ها واسنادپرداختنی تجاری

سایر حسابهای پرداختنی

پیش دریافت ها

ذخایر

سرمایه

جاری شرکا

اندوخته ها

سود وزیان سنواتی

سود وزیان

درامدها

قیمت تمام شده پروژه

هزینه اداری

هزینه مالی

۱۰۱

۱۲۰

۱۲۳

۱۳۰

۲۱۱

۲۲۱

۳۲۰

۳۲۲

۳۳۱

۴۳۱

۵۱۱

۵۱۲

۵۲۱

۵۳۱

۵۵۱

۶۱۳

۷۲۱

۸۲۲

۸۳۵

۱۵۲۵۲۷۹۹۰۶۲

۱۵٫۲۵۲٫۷۹۹٫۶۲

۳۸٫۵۹۷٫۶۵۵٫۶۳۲

۳۸٫۵۹۷٫۶۵۵٫۶۳۲

۲٫۸۹۳٫۰۶۵٫۰۸۵

۲٫۸۹۳٫۰۶۵٫۰۸۵

جمع صفحه

۱۵۲۵۲۷۹۹۰۶۲

۱۵٫۲۵۲٫۷۹۹٫۶۲

۳۸٫۵۹۷٫۶۵۵٫۶۳۲

۳۸٫۵۹۷٫۶۵۵٫۶۳۲

۲۸۹۳۰۶۵۰۸۵

۲٫۸۹۳٫۰۶۵٫۰۸۵

جمع کل

 

                                                                                    ترازنامه

مانده به ریال  

بدهی وسرمایه

مانده به  ریال

دارایی

۱۲۰۴۲۲۹۲۰۳

۴۸۵۸۶۶۷۹۷

۳۳۵۰۰۰۰۰۰

۲۰۸۴۹۰۳۱۵

۱۰۰۰۰۰۰۰

۳۲۷۱۵۳۶۴۳۴

۴۱۶۹۸۰۶۲

۹۷۷۱۷۱۹۰۶

حساب ها و اسناد پرداختنی                                                        

سایر حسابهای پرداختنی                                                           

پیش دریافت ها

ذخایر

سرمایه

جاری شرکا

اندوخته ها

سود وزیان سنواتی                                                                  

۴۱۸۸۹۳۴۹

۳۶۷۶۴۹۲۸۰۰

۱۰۵۴۶۷۷۱۵۳

۱۱۰۲۸۰۲۸۶۱

۶۷۴۱۹۴۶۷۹

(۱۶۰۶۴۱۲۵)

موجودی نقد وبانک    

تجاری حساب ها واسناد دریافتنی

سفارشات وپیش پرداخت ها      

سایر حساب های دریافتنی        

دارایی ثابت

ذخیره استهلاک دارایی ثابت

۶۵۳۳۹۹۲۷۱۷

۶۵۳۳۹۹۲۷۱۷

                                                حساب عملکرد سود و زیان

کسر میشود

اضافه میشود

نام حساب

۷۹۰۸۵۱۴۸۶۷

۵۳۸۰۸۵۲۵۲

۵۹۵۳۷۲۴

۹۲۸۶۵۱۵۱۰۲

درآمدها

قیمت تمام شده پروژه

هزینه اداری

هزینه مالی

۸۴۵۲۵۵۳۸۴۳

۹۲۸۶۵۱۵۱۰۲

جمع کل

سود ویژه دوره عملکرد

۸۳۳۹۶۱۲۵۹

دیدگاه خود را بنویسید