تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

۶-تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن:

۱-۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف

معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات

دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول

جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این

دستورالعمل انجام شده است.

۲-۶-عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی

که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

۳-۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و

همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد

استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر-تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

۴-۶- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده

نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲-۲) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با

توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله

خواهد بود.

۵-۶- عدم ارائه صورت حساب های مربوط به خرید های اشخاص حقوقی و صاحبان

مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده۹۵ قانون مالیات های مستقیم در سال عملکرد

و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای

معادل ۱۰% مبلغ صورتحساب های ارائه نشده خواهد بود.

تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر-تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

۶-۶- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ

مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوعهریک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع

نخواهدبود.

۷-۶- هرگونه جعل تقلب معاملات غیر واقعی سوء استفاده و تبانی اشخاص

موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف

مقررات بوده  و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پول شویی

قانون ارتقا سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت تظام و سایر قوانین

و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر-تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

۷-نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

۱-۷-ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و

مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس

اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی

ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیت های اقتصادی

مؤدیان بررسی های لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص

مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسی های دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده

با تخلفات مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ۱۳۸۰ و این

دستورالعمل مواجه شدند ضمن تنظیم گزارش تخلفات جرائم متعلق را با رعایت

مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مطالبه نمایند.

۲-۷- مؤذی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت

آن اقدام کند در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور

رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد رای هیات مزبور قطعی و لازم

الاجراست. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع

قانون مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود

۳-۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیبرط موقع رسیدگی به موارد تخلفی مانند جعل

و تقلب معاملات غیر واقعی و تبانی برخورد نمایند موظفند از طریق اداره کل ذیربط

به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عند الاقتضاء متخلفین تحت پیگرد

قضایی قرار گیرنداقدام به تعقیب قضایی مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی در موضوع

ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید