تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون

تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون

2019-10-13T11:52:09+03:30

تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه       تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۱

” آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹

اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ه

 فصل اول- معافیت موضوع بند الف ماده ۱۳۹

ماده۱) معافیت مالیاتی موضوع بند الف ماده ۱۳۹ صرفا در موردبقاع موصوف که فهرست

آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود جاری

خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه بر عهده سازمان یاد شده میباشد.

فصل دوم – معافیت موضوع بند “د” ماده ۱۳۹

ماده۲) مدارسی که قبلا طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم

انسانی شناخته شده یا بعدا شناخته شوند نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی

از پرداخت مالیات معاف میباشند.

تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم-تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۱- استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هرسال منوط به تایید شورای مدیریت حوزه

علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیر

ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.

تبصره۲- موقوفات متعلق به مدارس یاد شده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام

می یابد به شرح فصل پنجم این آئین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور

خیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارائه تاییدیه به سازمان اوقاف

و امور خیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط در امور مذکور در بند ح ماده ۱۳۹ اصلاحی وفق ماده ۸

این آئین نامه خواهد بود.

فصل سوم- معافیت موضوع بند ه ماده ۱۳۹

ماده ۳) نهادهایی که طبق نظر هیات وزیران جزء نهاد های انقلاب اسلامی شناخته شده یا

بشوند نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی از پرداخت مالیات معاف میباشند.

تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم-تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

فصل چهارم – معافیت موضوع بند “و” ماده ۱۳۹

ماده۴) آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور

برسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد

صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال

بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.

فصل پنجم- معافیت موضوع بند “ح” ماده ۱۳۹

ماده ۵) آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه های مربوط

به مصرف امور مذکور در بند “ح” ماده ۱۳۹ میرسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه:

الف- صورتحساب درآمد و هزینه هرسال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول حداکثر

تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی به اداره موقوفات و امور خیریه مربوط تسلیم شود

ب- ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخه ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تاییدیه لازم مبنی

بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند “ح” ماده ۱۳۹ اصلاحی – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ –

  قانون مالیات های مستقیم (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش

ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.

تبصره- موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به

رعایت قانون مالیات های مستقیم و ضوابط مقرر در این آئین نامه خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید