تبصره ۱ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات

تبصره ۱ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات

2019-10-13T11:53:54+03:30

تبصره ۱ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۱ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل مراجع شرح وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص

موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (فرم شماره ۰۴/۱۳۹)

الف- مراجع ناظر:

۱- طبق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های

مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مرجع نظارت بر درآمد و هزینه اشخاص مزبور سازمان امور

مالیاتی کشور است که میتواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذیربط و در موارد یاد

شده در بند ۳ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ به

سازمان مزبور تفویض نماید.

۲- نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت های موضوع تبصره ۱ ماده قانونی فوق در خصوص موسسات

عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آئین نامه مربوط

به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است با سازمان یاد شده خواهد بود.

۳- مراجع ناظری که قبلا موافق آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ آن امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به

آنان تفویض گردیده است نظارت آنان بر فعالیت های موضوع تبصره ۱ ماده فوق موسسات

مذکور با رعایت مقررات ماده ۱۳۹ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مفاد آئین نامه اجرایی کماکان

معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با آئین نامه اجرایی را

نخواهد داشت.

ب- شرح وظایف ناظر:

۱- حصول اطمینان از انطباق اساسنامه یا اساسنامه اصلاحی (در صورت تغییرات اصلاحی

در اساسنامه) مصوب تثبیت شده اشخاص فوق با آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ اصلاحی

قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹

اصلاحی قانون مزبور.

۲- رسیدگی به صورت حساب درآمد و هزینه سالانه اشخاص مذکور متکی به اسناد و مدارک

قابل قبول طبق مقررات ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی فوق الذکر و دستورالعمل نحوه برخورداری

از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون فوق الاشاره

۳- اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورت حساب درآمد و هزینه و رعایت قانون و آئین نامه اجرایی

فوق الذکر و صدور گواهی لازم و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط در صورت تایید مراتب.

ج- ویژگی های ناظر:

ناظر شخص حقوقی است که به موجب ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی موصوف تعیین میشود و

توانایی انجام امور محوله به شرح بند الف این دستورالعمل به نحو احسن را دارا میباشد.

دیدگاه خود را بنویسید