تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی

تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی

2019-10-12T15:04:16+03:30

تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

تصویر تصویب نامه شماره ۳۹۱۰۷ ت ۲۹۷۸۵ ه مورخ ۲۹/۷/۸۳ هیات محترم وزیران راجع به

اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع

تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۳۸۱ مورخ ۶/۸/۱۳۸۳ جهت

اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد.

تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی-تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

بخشنامه در خصوص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی

دارنده مسائط نقلیه عمومی

نظر به  اینکه ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ درآمد مشمول

مالیات اشخاص حقیقی دارنده وسائط نقلیه عمومی را در هر سال بالستناد تبصره ۵ اصلاحی

ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه

مربوط تعیین و مالیات متعلقه این قبیل مودیان را که قطعی خواهد بود وصول مینماید. بنابراین

و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اشخاص مذکور در صدر ماده ۱۰۴ اصلاحی (وزارت خانه

ها موسسات دولتی شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص

حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مالیات های

مستقیم) در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل، اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسایط نقلیه

خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور

ندارند. لکن وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت

میگردد کماکان مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ فوق الذکر خواهد بود.

تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی-تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

ضمنا توجه خواهند  داشت پرونده هایی که قبلا در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۴ مورد مطالبه مالیات تکلیفی قرار گرفته

حسب مورد از طریق اداره امور مالیاتی مربوط و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی به همین ترتیب قابل حل و فصل میباشد.

علی اکبر عرب مازار

بخشنامه شماره ۱۶۷۶۲/۳۳۶۸-۲۱۱                                                                    مورخ ۳۰/۲/۸۶

احتساب یا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی

حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات

نظر به اینکه در خصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از

منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی

مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور میگردد:

۱-بنا به صراحت ماده۱۱۵ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ماخذ محاسبه

مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس

از کسر بدهی ها و سرمایه پرداخته شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت

گردیده است خواهد بود.

تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی-تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی-تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

۲-از آنجایی که اندوخته ها و مانده سود های ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات

در حکم اندوخته ها و سودهای که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است تلقی نمیگردد.

۳-بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی های اشخاص حقوقی منحله در

رسیدگی به مالیات اخرین دوره عملیاتی آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.

علی اکبر عرب مازار

مکاتبات ادارات مکالیاتی با حسابدار رسمی

جناب آقای دکتر عرب مازار

ریاست محترم سازمان امور مالیاتی

با سلام همانگونه که مستحضرید در مواردی مودیان مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات

های مستقیم تعیین درآمد مشمول مالیات خود را به حسابداران رسمی محول مینمایند که

بخشنامه شماره ۱۳۲۶۹ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ تکلیف نحوه برخورد کادر تشخیص را با موضوع مشخص

کرده است با توجه مراجعه حضوری تماس تلفنی و یا مکاتبه برخی از اعضا جامعه به نظر

میرسد بعضا کادر تشخیص مالیاتی بدون رعایت تشریفات مندرج در بند ۷ بخشنامه مذکور (اولویت

اول مکاتبه با حسابدار رسمی) مستقیما با مراجعه حضوری و یا مکاتبه با مودی درخواست اطلاعات و مدارک مینمایند.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع در راستای اجرای صحیح مقررات توسط

همکاران محترم کادر تشخیص راهنمایی لازم صورت پذیرد.

و من الله التوفیق لطفعلی لطفعلیان صارمی

دیدگاه خود را بنویسید