بستن حساب های موقت

بستن حساب های موقت

2017-11-14T12:07:28+03:30

بستن حساب های موقت

بستن حساب های موقت

در پایان (سال مالی)  بعد از اصلاحات حساب های موقت ( یا همان سود و زیانی ) بسته می شوند به این معنی که مانده این حساب ها اگر بدهکار است به همان رقم بستانکار می شود . تا آن حساب صفر شود و اگر مانده آن حساب بستانکار باشد به همان اندازه بدهکار می شود تا آن حساب صفر شود. فرض کنید مانده حساب درآمد در پایان سال ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بستانکار است . هنگام بستن حساب ها ، حساب درآمد به اندازه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بدهکار می شود تا حساب آن صفر شود . به طور کلی حساب های موقت با ماهیت بدهکار هنگام بستن حساب ها بستانکار می شود و حساب سود و زیان بدهکار و در عوض حساب های موقت با ماهیت بستانکار ، بدهکار می شوند و حساب سود و زیان بستانکار می شود که ثبت های آن به صورت زیر می باشد :

نکته ۱:

حساب موجودی کالا که جزء حساب های دائم ( ترازنامه ای ) می باشد استثنائاً در حساب موقت با سود و زیان گردش پیدا می کند به این صورت که موجودی کالای اول دوره بستانکار شده و به این ترتیب صفر می شود و حساب موجودی کالای پایان دوره با رقمی که حاصل انبارگردانی پایان دوره است بدهکار می شود و این حساب  به حساب های دائم منتقل می شود .

نکته۲ :

هنگامی که حساب های موقت به ترتیب انجام شده بسته می شوند حساب سود و زیان دارای مانده ای می شود که این مانده به حساب های دائم منتقل می شود .

نکته۳:

یکی از راه های بستن حسابهای خرید، برگشت از خرید، موجودی اول دوره و موجودی پایان دوره کالا استفاده از حساب کل قیمت تمام شده کالای فروش رفته می باشد به این مفهوم که این حسابها به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته بسته و حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته به حساب سود و زیان بسته می شود. (مثال در ادامه گفته می شود.)

درآمد ×

         سود و زیان  ×

بابت بستن حساب درآمد

فروش ×

         سود و زیان  ×

بابت بستن حساب فروش

برگشت از خرید و تخفیفات  ×

                              سود و زیان ×

بابت بستن حساب برگشت از خرید

سود و زیان  ×

          برگشت از فروش و تخفیفات  ×

بابت بستن حساب برگشت از فروش

سود و زیان ×

         هزینه اداری  ×

سود و زیان ×

         هزینه توزیع و فروش ×

سود و زیان ×

         هزینه مالی ×

سود و زیان ×

         هزینه حقوق و دستمزد ×

بابت بستن هزینه ها

سود و زیان ×

         موجودی کالا ( اول دوره )  ×

بابت بستن موجودی کالای اول دوره

موجودی کالا ( پایان دوره )  ×

                            سود و زیان ×

بابت ایجاد حساب موجودی کالا

 

دیدگاه خود را بنویسید