بخشی از کتاب قانون کار تامین اجتماعی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » بخشی از کتاب قانون کار تامین اجتماعی

بخشی از کتاب قانون کار تامین اجتماعی

بخشی از کتاب قانون کار تامین اجتماعی

بخشی از کتاب قانون کار تامین اجتماعی

آئین نامه اجرائی بند (۵)جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح

مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده

(۷۶) مصوب ۱۳۷۱- مصوب ۱۳۸۰ مصوب جلسه مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۰ هیأت وزیران

با اصلاحیه های بعدی

شماره ۵۸۸۳۵۲/ت ۲۵۹۶۰ ه                           ۲۷/۱۲/۱۳۸۰

ماده ۶- در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع ماده (۵) این ،آئین نامه پس از تأیید کمیته استانی

حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان آور و بیماری زای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات

لازم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارت خانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان

و آموزش پزشکی به عمل خواهد آمد.

ماده ۷- سیاست گذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آئین نامه، ارزیابی مجدد مشاغلی

که بدوا سخت و زیان آور تعیین شده اند ولی بر اساس اطلاعات بعدی نیاز به بازنگری دارند، ایجاد

هماهنگی و نظارت بر عملکرد و رسیدگی به درخواست کمیته های استانی موضوع ماده ۸ این آئین

نامه و تعیین مشاغل سخت و زیان آور در تأسیسات ملی و مهم مانند نیروگاه ها و پالایشگاه ها و … به

عهده شورایعالی حفاظت فنی خواهد بود.

بخشی از کتاب قانون کار تامین اجتماعی-بخشی از کتاب قانون کار تامین اجتماعی

تبصره – (اصلاحی ۲۴/۱/۱۳۸۲- تصویب نامه شماره ۳۰۸۴/ت ۲۸۴۴۱ ه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲) مدیر عامل

سازمان تأمین اجتماعی و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حق رأی در زمینه کارهای

سخت و زیان آور به استثنای تدوین آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی که مسئولیت آن به عهده

شورای عالی حفاظت فنی کمی باشد، عضو شورایعالی حفاظت فنی از تاریخ تصویب این آئین نامه

خواهند شد.

بخشی از کتاب قانون کار تامین اجتماعی-بخشی از کتاب قانون کار تامین اجتماعی

ماده ۸- به منظور تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور کمیته استانی متشکل از اعضای زیر

در هر استان تشکیل می گردد:

 ۱- مدیر کل کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته.

۲- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی دانشگاه.

۳- مدیر کل تأمین اجتماعی استان.

۴- یک نفر بازرس کار با معرفی اداره کل کار و امور اجتماعی استان.

۵- دو نفر کارشناس مسوول بهداشت حرفه ای که یک نفر از آن ها از زنان خواهد بود با معرفی مدیریت

درمان تأمین اجتماعی استان.

۶- (اصلاحی ۱۲/۴/۱۳۸۱- تصویبنامه شماره ۱۷۱۹۶/ت ۲۶۷۴۹ ه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۱) یک نفر کارشناس مسئول

بهداشت حرفه ای با معرفی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی.

تبصره ۱- حضور نماینده بیمه شده و کارفرما در جلسات بدون حق رأی بلامانع می باشد.

تبصره ۲- جلسات کمیته های استانی در اداره کل کار و امور اجتماعی تشکیل و با حضور ۵ نفر از اعضاء

رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجراء می باشد.

تبصره ۳- در استان هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مستقل وجود دارد در

صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت

بهداشتی دانشکده مزبور، جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه

خواهد بود.

تبصره ۴- با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق

رأی بلامانع می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید