بخشی از قانون کار تامین اجتماعی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » بخشی از قانون کار تامین اجتماعی

بخشی از قانون کار تامین اجتماعی

بخشی از قانون کار تامین اجتماعی

بخشی از قانون کار تامین اجتماعی

تصویب نامه در خصوص ماده ۱۹۱ قانون کار

مصوب ۱۳۶۹

مصوب جلسه مورخ ۲۹ دی ۱۳۸۱ هیأت وزیران

شماره ۵۶۳۹۲/ت ۲۷۹۲۹ ه                   ۷/۱۱/۱۳۸۱

ماده۱- موارد استثناء و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین میگردد:

تبصره- ماده۱۰، ماده ۱۲، ماده ۱۶، ماده ۱۷، ماده ۱۸، ماده ۱۹، ماده ۲۶، ماده ۲۷،

ماده ۲۸، ماده ۲۹، ماده ۳۱، ماده ۳۲، ماده ۴۸، ماده ۴۹، ماده ۵۰، ماده ۵۱، ماده ۵۶، ماده ۵۸،

ماده ۶۲، ماده ۶۴، ماده ۶۵، ماده ۶۶، ماده ۷۳، ماده ۷۷، ماده ۸۱، ماده ۸۲، ماده ۱۱۰، ماده

۱۴۹، ماده ۱۵۰، ماده ۱۵۱، ماده ۱۵۲، ماده ۱۵۳، ماده ۱۵۴، ماده ۱۵۵، ماده ۱۵۶، ماده ۱۷۳

در ارتباط با مواد ۱۵۲ الی ۱۵۵ و ماده ۱۷۵ در ارتباط با ماده ۸۱ قانون کار.

ماده۲- مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد.

تبصره- تشکیلات کارگری و کارفرمایی میتوانند دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت

به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه و یا اصلاحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات

مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام نماید.

بخشی از قانون کار تامین اجتماعی-بخشی از قانون کار تامین اجتماعی

ماده۳- روابط بین کارگر و کارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زیر خواهد بود:

۱- در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر

و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می گردد.

۲- هرگونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، ادغام در کارگاه

دیگر،فوت مالک و امثال این ها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نمی باشد و کارفرمای

جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود.

بخشی از قانون کار تامین اجتماعی-بخشی از قانون کار تامین اجتماعی

۳- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در

مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از ۱۵ روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید، موظف

است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید.

۴- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به

حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کار فرما مکلف است

مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول کار نماید و چنانچه کارفرما پس از

پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد

میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی

شده در قانون کار میتوانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی

معادل ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رأی نمایند.

بخشی از قانون کار تامین اجتماعی-بخشی از قانون کار تامین اجتماعی

  ۵-در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق درمی آید ولی کارگر باید

حداکثر تا دوماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف

شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

۶-هرگاه کارگر آئین نامه انضباطی کارگاه را که به تأیید وزارت کار و امور رسیده است به

تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و

سالی یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید و چنانچه کارفرما بدون

علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند

کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و

مراجع مذکور می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار

حقوقی بین ۴۵تا۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به

صدور رأی نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید