بانک ها و موسسات اعتباری

بانک ها و موسسات اعتباری

2018-02-21T23:46:49+03:30

بانک ها و موسسات اعتباری

بانک ها و موسسات اعتباری

ماده ۲ – بانک ها و موسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیر منقول را به تفکیک مازاد و

غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را

به تفکیک فعالیت های بانکی و غیر بانکی که به تایید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده

باشد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ و در سال های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال

مالی به بانک مرکزی اعلام کنند.

تبصره – بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات از بانک ها و موسسات اعتباری، مشخصات ثبتی

و نشانی کامل املاک غیر منقول مازاد و همچنین سهام تحت تملک بانک ها و موسسه اعتباری

در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای موارد مقرر در تبصره ( ۱ ) ماده

( ۱۷ ) قانون، حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی بانک یا موسسه اعتباری به سازمان و اشخاص

مزبور ارسال کند.

ماده ۳ – ارزیابی قیمت بازار املاک مازاد موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان

رسمی معرفی شده توسط سازمان انجام می گیرد و هزینه کارشناسی به عهده بانک یا موسسه

اعتباری مربوط است.

تبصره – قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یک از املاک مازاد در صورتی که املاک مذکور در

فهرست مازاد سال بعد نیز باشد به عنوان ارزش بازار، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد.

بانک ها و موسسات اعتباری-بانک ها و موسسات اعتباری-بانک ها و موسسات اعتباری

ماده ۴ –  بانک ها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر

تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده سازمان واریز کنند.

ماده ۵ – در صورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانک ها و

موسسات اعتباری، سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام می کند.

ماده ۶ – نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات عایدی املاک غیر منقول

مازاد بانک یا موسسه اعتباری بر اساس احکام مربوط در قانون مالیات های مستقیم و این آیین

نامه خواهد بود.

بانک ها و موسسات اعتباری-بانک ها و موسسات اعتباری-بانک ها و موسسات اعتباری

ماده ۷ – عایدی املاک غیر منقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانک ها و موسسات اعتباری

در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی

و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود.

ماده ۸ – مالیات پرداختی به موجب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده ۹ – بانک ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش فروش املاک غیر منقول مازاد

و واگذاری سهام موضوع این آیین نامه را به صورت سه ماهه به بانک مرکزی اعلام کنند.

ماده ۱۰ – سازمان و بانک مرکزی مکلف اند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه

به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

  معاون اول رییس جمهور

اسحاق جهانگبری

دیدگاه خود را بنویسید