بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی

بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی

بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی

بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی

موسسات مشمول ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ردیف

نام موسسه یا نهاد

شماره روزنامه رسمی

شماره مصوبه

۱

تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی در مرکز طبی کودکان

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۴۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۲

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۰۷/ت ۲۴۸۵۹ ه

۳

پژوهشکده مواد و انرژی

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۰۷/ت ۲۴۸۵۹ ه

۴

پژوهشکده صنایع رنگ

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۱۹۹۰۷/ت ۲۴۸۵۹ ه

۵

بنیاد دانشنامه فارسی

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۱۵/ت ۲۴۸۵۹ ه

۶

موسسه مطالعات علوم شناختی

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۱۹۷۰۸/ت ۲۴۸۵۹ ه

۷

پژوهشگاه پلیمر ایران

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۱۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۸

پژوهشکده علوم انسانی

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۱۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۹

مرکز ژنتیک

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۱۱/ت ۲۴۸۵۹ ه

۱۰

دانشگاه علوم انسانی مفید

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۱۰/ت ۲۴۸۵۹ ه

۱۱

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۲۷/ت ۲۴۸۵۹ ه

۱۲

پژوهشگاه بین الملل و زلزله شناسی

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۳۱/ت ۲۴۸۵۹ ه

۱۳

مرکز بین الملل علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم مفیدی

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۲۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۱۴

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۱۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۱۵

مرکز ملی تحقییقات علوم پزشکی

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۲۶/ت ۲۴۸۵۹ ه

۱۶

تحقیقات گوش و بینی و سر و گردن مجتمع رسول اکرم

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۴۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۱۷

موسسه اقیانوس شناسی

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۴۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۱۸

انستیتو تحقیقات تغذیه

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۴۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۱۹

فرهنگستان هنر

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۴۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۲۰

پژوهشگاه دانشگاه های بنیادی

۱۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۴۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۲۱

بنیاد ایران شناسی

۲۰/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۴۱

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۴۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۲۲

بنیاد امیر اکرم

۲۴/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۴۵

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۴۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۲۳

بنیاد ایران شناسی

۲۴/۵/۱۳۸۰-۱۶۴۳۳

۱/۵/۱۳۸۰-۲۰۰۴۳/ت ۲۴۸۵۹ ه

۲۴

انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی

۲۷۷۷۲/ت ۳۷۳۲۰ مورخ ۲۱/۵/۸۶ هیات وزیران

 آئین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی

موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن

آئین نامه موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و

اصلاحی و تبصره الحاقی آن طبق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ به شرح مواد و تبصره های زیرین مورد تصویب واقع و مقرر

میگردد از تاریخ ابلاغ حسب مورد به موقع اجرا گذارده شود.

ماده۱-اعضای هیئت های موضوع ماده ۱۸۱ مذکور از میان افراد بصیر و مطلع در

امر حسابرسی مالیاتی در تهران از طرف مدیران کل مالیاتی و در سایر شهرستانها

از طرف مدیران کل امور اقتصاد و دارایی استان مربوط منصوب میشوند.

ماده۲-مدیران کل مذکور در ماده۱ یا سایر مسئولان که اختیار لازم در این باره

به آنان تفویض شده با بررسی های لازم و عندالزوم اخذ گزارش از ماموران تشخیص

ذیربط ترتیبات مراجعه هیئت ها به مودیان را مشخص خواهند نمود و هیئت ها موظفند

در هر مورد برابر احکام صادره از طرف مقامات مزبور در روزهایی که در حکم معین

گردیده حسب مورد به محل کار یا مراکز امور یا اقامتگاه قانونی مؤدیان مورد ماموریت

مراجعه نمایند.

بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی-بازدید و کنترل دفاتر و

بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی

ماده۳- هیئت های موضوع این آئین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی

مورد عمل سال مراجعه را ملاحظه و ذیل آخرین دفاتر را امضاء و اگر در دفتر بیش

از آنچه در دفتر نویسی معمول است جای سفید گذاشته شده قسمت سفید را با خط

قرمز مشخص و مراتب را صورت مجلس نمایند و چنانچه خدشه یا بی تربیتی دیگری

هم در دفاتر با توجه به مقررات آئین نامه موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های

مستقیم مشاهده گردد این مراتب را نیز در صورتمجلس منعکس کنند هیئت های

باید صورتمجلس را به امضاء مؤدی و یا حسابداری برسانند و در صورت عدم حضور

و یا برخورداری آنان از امضاء موضوع را صورتمجلس قید نمایند.

بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی-بازدید و کنترل

دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی تبصره- در مورد دفتر کل مودیان

هیئت ها میتوانند حداقل به امضاء ذیل آخرین  ثبت مربوط به پنج حساب به انتخاب

خوداکتفا نمایند.