بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده۴۶ـ در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، اداره وصول واجراء

نسبت به بازداشت  و فروش اموال غیرمنقول مؤدی با رعایت ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم بر طبق

مقررات آتی اقدام می‌نماید.  ماده۴۷ـ بازداشت‌نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم

بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول

اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مؤدی یا مؤدیان، توقیف بودن ملک را در دفاتر

مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته

به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط اعلام می دارد.

تبصره ـ مسئول اجرائیات عنداللزوم می‌تواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مؤدی از اداره ثبت اسناد و املاک

در مورد وجود املاک  به نام مؤدی یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را استعلام نماید، اداره ثبت اسناد و املاک

مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته  مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مؤدی

را کتباً به ادارات استعلام‌کننده، اعلام نماید.

ماده۴۸ـ درصورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مؤدی درآمدی داشته باشد، برابر مقررات این آیین‌نامه

درآمد مزبور تا زمان  فروش ملک، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مؤدی محسوب خواهد شد.

در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مؤدی را نماید از فروش ملک خودداری می‌گردد.

بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن-بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن-بازداشت اموال غیرمنقول و

فروش آن  ماده۴۹ـ اداره امور مالیاتی مکلف است، برای فروش اموال غیرمنقول، اعلانی مشتمل بر: نام ونام

خانوادگی مؤدی، نوع و کاربری، محل وقوع، مساحت تقریبی عرصه و اعیان، مبلغ بدهی مؤدی و سایر

مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک  یا قسمتی از آن فروخته می‌شود، علت فروش، روز و ساعت

، محل فروش، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره‌های

ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم را قید و منتشر نماید.

ماده۵۰ ـ برای شروع مزایده در مورد املاک، حداقل قیمت ملک به بهای روز، که از طرف کارشناس اداره امور

مالیاتی و یا کارشناس  رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد، مأخذ فروش قرارخواهدگرفت.

بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن-بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن-بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده۵۱ ـ مقررات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری می‌باشد. ضمناً

چنانچه بعد از مزایده  نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده

۲۱۵ قانون  مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد.

ماده۵۲ ـ پس ازانجام مزایده، تنظیم و امضای صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه ازتاریخ

تنظیم صورت مجلس  یادشده خواهد بود. هرگاه مؤدی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود

به اضافه ده درصد موضوع ماده ۲۱۱ قانون  مالیات‌های مستقیم اقدام و هزینه‌های متعلقه را پرداخت نماید

از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.  ماده۵۳ ـ درصورتی که مؤدی پس از انقضای یک ماه مذکور

برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد

، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر

حقوقی سازمان امورمالیاتی  به نمایندگی ازطرف مؤدی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را

امضاء خواهد نمود.  ماده۵۴ ـ درمواردی که طبق ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای ملک موردمزایده

خریداری پیدا نشود در صورت موافقت  سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس

آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان  امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی

اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود

نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مؤدی کلیه شرایط را فراهم  نموده وسند

انتقال را امضاء خواهد کرد.  ماده۵۵ ـ در مورد افراد مذکور در مواد ۲۶ و ۳۹ قانون مالیات‌ های مستقیم چنانچه

ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند، مقررات این آیین‌نامه

حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می باشد.  ماده۵۶ ـ هرگاه شخص

ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت‌شده و حقوق ناشی ازآن ادعای حق کند، عملیات

اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق

یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر موردتأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶

قانون مالیات‌های مستقیم قرارگیرد.