انواع قیمت تمام شده در آموزش حسابداری

انواع قیمت تمام شده در آموزش حسابداری

2019-09-07T12:16:28+03:30

انواع قیمت تمام شده در آموزش حسابداری

قیمت تمام شده چند نوع وجود دارد، زمانی که در شرکت های خدماتی گفته می شود قیمت تمام شده یعنی هزینه هایی که بابت خدمات ما اعمال شده است، این به معنی قیمت تمام شده است.

انواع قیمت تمام شده در آموزش حسابداری 

زمانی که در بازرگانی گفته می شود قیمت تمام شده محصولات این قیمت تمام شده به این معنی است که ما یک موجودی اول دوره در انبار داریم و یک خریدی هم داریم، جمع این دو مورد می شود قیمت تمام شده محصول آماده فروش به این معنی که موجودی اول دوره + خرید طی سال، جمع این دو مورد می شود آماده برای فروش.

انواع قیمت تمام شده در آموزش حسابداری 

انواع قیمت تمام شده در آموزش حسابداری زمانی که گفته می شود قیمت تمام شده کالای فروش رفته یعنی همان آماده برای فروش منهای موجودی انبار، خرید هم داشتیم و آن کالایی که برای ما باقی مانده است و ما بقی فروش رفته است، یک تعداد کالا در انبار موجود بوده و یک تعداد هم خرید انجام دادیم و این دو مورد می شود آماده فروش و اگر انبارگردانی شود در پایان سال و آن مقداری که باقی مانده است، یعنی مابقی فروش رفته است. برای نمونه: مبلغ 200.000 موجود است و مبلغ 800.000 هم خرید انجام دادیم و 1.000.000 آماده برای فروش است، مبلغ 300.000 باقی مانده است و مبلغ 700.000 می شود فروش رفته .

انواع قیمت تمام شده در آموزش حسابداری

بنابراین قیمت تمام شده کالای فروش رفته به این معنی است که قیمت تمام شده آماده برای فروش منهای موجودی پایان دوره، یک قیمت تمام شده داریم با نام قیمت تمام شده کالای ساخته شده که مربوط به شرکت های تولیدی است که منظور این است که وقتی مواد اصلی کالا با کارگری که مواد اولیه را تبدیل به کالا می کند، می شود مواد و دستمزد + هر هزینه اضافی که به آن گفته می شود هزینه سربار می شود قیمت تمام شده کالای ساخته شده.

انواع قیمت تمام شده در آموزش حسابداری یک قیمت تمام شده هم داریم که برای پروژه هاست و با نام قیمت تمام شده پروژه شناخته می شود، منظور این است که پروژه هایی که در آن کار می کنیم که معمولا شرکت های پیمانکاری هستند چه میزان هزینه در بر داشته است، مواد و مصالح، حقوق کارگر، کرایه ماشین آلات و تمام هزینه هایی که در آن جا استفاده شده است، با نام قیمت تمام شده پروژه می باشد. یک قیمت تمام شده هم داریم که برای کالای رسیده و شرکت های وارد کننده است که کالایی که خریداری می شود طی مراحل مختلف هزینه می کنیم که تبدیل ارز به ریال است و هزینه های دیگر تا کالا از انبار مبداء برسد به انبار مقصد، تمام این پروسه می شود قیمت تمام شده کالای رسیده. یک قیمت تمام شده کالای دارایی یا کالای سرمایه داریم که زمانی که شرکت دارد دارایی ساختمان را برای خودش می سازد، این مورد هم یک قیمت تمام شده محسوب می شود. هر قیمت تمام شده ای فروش رفته نیست و هر قیمت تمام شده ای ساخته شده نیست و باید بررسی کنیم منظور در کجا است؟

دیدگاه خود را بنویسید