انواع تراز آزمایشی چند ستونی

انواع تراز آزمایشی چند ستونی

2018-06-14T11:37:48+04:30

انواع تراز آزمایشی چند ستونی

انواع تراز آزمایشی چند ستونی

یکی از گزارشات حسابداری می باشد که تمام حساب ها بصورت ستونی در آن ن

وشته می شود و مانده هر حسابی  از دفتر کل استخراج و در ستون بدهکار ( در

صورت تشخیص بدهکار بودن ) و مانده بستانکار ( در صورت تشخیص بستانکار بودن )

در ستون بستانکار نوشته می شود .

در نهایت می بایستی جمع دو ستون برابر باشد در غیر این صورت اشتباهات زیر رخ داده است :

  • عدم انتقال صحیح اعداد از روزنامه به کل

  • عدم انتقال صحیح مانده حساب از کل به تراز آزمایشی

  • عدم تشخیص مانده حساب از لحاظ بدهکاری یا بستانکاری و …

توجه بسیار مهم

تراز آزمایشی را با ترازنامه اشتباه نگیرید.

تراز آزمایشی یک سند داخلی می باشد که توسط استفاده کنندگان داخلی شرکت استفاده

می شود. افراد بیرونی فقط از ترازنامه شرکت استفاده می کنند و نه تراز آزمایشی.

تراز آزمایشی دو ستونی :

وقتی که مانده ها در دو ستون آمده باشد به آن تراز آزمایشی دو ستونی می گویند.

تراز آزمایشی چهار ستونی :

هنگامی که مانده اول دوره و مانده پایان دوره در تراز آمده باشد تراز آزمایشی چهار ستونی گفته می شود .

تراز آزمایشی شش ستونی :

اگر در تراز آزمایشی مانده اول دوره ، گردش حساب طی دوره و مانده پایان دوره آورده شده

باشد ، تراز آزمایشی شش ستونی گفته می شود .

شرکت x

تراز آزمایشی

منتهی به تاریخ …/…/…

حساب ها

بدهکار

بستانکار

شرکت x

تراز آزمایشی

منتهی به تاریخ …/…/…

حساب ها

اول دوره

پایان دوره

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

شرکت x

تراز آزمایشی

منتهی به تاریخ …/…/…

حساب ها

اول دوره

گردش طی دوره

پایان دوره

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

صندوق

۰

۴٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۲۵٫۰۰۰

۳٫۰۷۵٫۰۰۰

جمع ستون بستانکار

مانده اول دوره ندارد

جمع ستون بدهکار

صورت سود و زیان :

شرکت شادی

تراز آزمایشی

تاریخ منتهی به ۲۹/۱۲/۸۴

بستانکار

بدهکار

حساب ها

۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۳٫۹۷۵٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۷۵٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۳۰۰٫۰۰۰

صندوق

بانک

ح دریافتنی

پیش پرداختها

ساختمان

اموال و اثاثه

وسایط نقلیه

اسناد پرداختنی

پیش دریافتها

جاری شرکا

سرمایه

هزینه اداری

درآمد

۷۲٫۰۷۵٫۰۰۰

۷۲٫۰۷۵٫۰۰۰

جمع کل (ريال)

 یکی از گزارشات بسیار مهم در حسابداری تراز آزمایشی می باشد .

از تراز آزمایشی بسیاری از مغایرت ها را می توان پی برد .

تراز آزمایشی، خلاصه ای از دفاتر کل (حسابهای T ) می باشد. در تراز آزمایشی

کلیه حسابهای کل به همراه مانده آنها گزارش می شود.

ترتیب حسابها در تراز آزمایشی بدین نحو می باشد که ابتدا حسابهای دارایی، سپس

حسابهای بدهی، و بعد حساب سرمایه مالک لیست می گردد.

دیدگاه خود را بنویسید