انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت

زمانی که بنا به دلایلی سهامداران شرکت تصمیم به منحل کردن شرکت میگیرند و در واقع به این سبب شرکت به این وسیله ماهیت وجودی خود را محو و هر گونه فعالیت اعم از اقتصادی یا غیره را از خود سلب مینماید.و بطور خلاصه پایان عمر یک شرکت را انحلال آن شرکت میگویند.
عوامل بوجود آمدن انحلال شرکتها
عواملی که بموجب ماده۱۹۹قانون تجارت سبب انحلال شرکت میشود شامل:
۱-زمانی که امکان فعالیت شرکت در موضوع ثبت شده نباشد.
۲- در صورت ورشکستگی
۳-مدت فعالیت شرکت نامحدود نباشد و یا در صورت انقضاء تمدید نشده باشد.
۴-وقتی سهامداران بنا به هر دلیلی تصمیم به انحلال شرکت داشته باشند.
۵- در صورتی که بنا به دلایل حقوقی رای دادگاه مبنی بر انحلال شرکت باشد.
مراحل انحلال شرکتها:
۱-تعیین مدیر تصفیه
۲-تصفیه حقوق و دیون شرکت به بستانکاران
۳-ثبت روزنامه آگهی انحلال
نحوه تصفیه دیون به بستانکاران
میبایست شرکت ۳ مرتبه آگهی دعوت برای بستانکاران ارسال نماید که فاصله هر بار دعوت ۱ماه میباشد.آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار انجام میشود.و پس از پرداخت دیون شرکت ،آنچه باقی بماند به نسبت سرمایه ،میان سهامداران توزیع میشود.
و چنانچه بستانکاران در موعد مقرر مراجعه ننمایند،حسابی در یک بانک افتتاح و مبلغ فوق الذکر همراه با نام و میزان طلب افراد را به بانک مذکور اعلام و همچنین از طریق اگهی نام بانک،نام بستانکاران و میزان طلبشان را در آن قید مینمایند.
نقش تصمیم شرکا در انحلال شرکت
شرکت های با مسئولیت محدود:چنانچه تعدادی از شرکا که نیم بیشتر سرمایه را سهیم باشند،تصمیم به انحلال شرکتشان بگیرند قانون آنرا ممکن میداند.البته به شرطی که در مجمع از همه شرکا دعوت بعمل آمده باشد.
انحلال شرکتهای تضامنی: در این نوع شرکتها ،همانطور که برای تاسیس نیاز به امضا و رضایت مجموع موسسین میباشد برای انحلال شرکت تضامنی هم امضا کلیه شرکا و سهامداران لازم و ضروری است.
حتی اگر در شرکتهای تضامنی یک نفر از سهامداران به انحلال شرکت رضایت ندهد ،انحلال صورت نمیگیرد.

نکته:برای انجام مراحل انحلال و تصفیه توصیه میشود از شرکت حسابداری معتبر کمک دریافت شود.

دیدگاه خود را بنویسید