انبار در شرکت های بازرگانی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » انبار در شرکت های بازرگانی

انبار در شرکت های بازرگانی

انبار در شرکت های بازرگانی

انبار در شرکت های بازرگانی

اطلاعات پایه ورود انبار و کالا بخش اساسی در شرکت های بازرگانی محسوب می شود .

در ابتدا باید انبار شرکت تعریف شود که شامل چند انبار است .

شرکت ها بنا بر مقتضیات کاری شامل انبارهای مختلف هستند :

۱ – انبار کالای ساخته شده

۲ – انبار ضایعات

۳ – انبار کالای در جریان ساخت

۴ – و …

اگر شرکتی دارای یک نوع انبار بود گزینه صندوق ۱ و ۲ به عنوان صندوق مرکزی تعریف

می شود .

برای انبار همین موضوع صدق می کند و به عنوان انبار مرکزی تفکیک می شود.

منوی فهرست قسمت انبار و کالا قسمت انبارها گزینه جدید و با کلیک راست انبار مرکزی

را تعریف می کنیم.

انبار در شرکت های بازرگانی – انبار در شرکت های بازرگانی

فروش خالص

انبار در شرکت های بازرگانی – انبار در شرکت های بازرگانی

فروش خالص عبارت است از : فروشی که انجام می شود دارای تخفیف و برگشت می باشد .

تخفیف و برگشت هر دو دارای یک ماهیت است .

فروش خالص عبارت است از : فروش ناخالص منهای برگشت از فروش و تخفیفات .

فروش خالص را از قیمت تمام شده کم می کنیم .

قیمت تمام شده عبارت است از : خرید اول دوره + خرید پایان دوره

سود و زیان ناخالص : فروش خالص منهای قیمت تمام شده کالای فروش رفته

قیمت تمام شده کالای فروش رفته عبارت است از : موجودی انبار در اول سال + خرید

کل تا پایان سال منهای موجودی پایان دوره که اصطلاحا ( آماده برای فروش )

گفته می شود .

انبار در شرکت های بازرگانی – انبار در شرکت ها

به دلیل این که بحث کالا است عبارت سود و زیان ناخالص ذکر می شود که اگر هزینه ها

کم شود می شود سود و زیان خالص ذکر کرد .

سود و زیان خالص عبارت است از سود و زیان ناخالص منهای هزینه ها ( هزینه های

اداری – توزیع و فروش مالی )