افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

2018-01-21T23:20:31+03:30

افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

ماده۲۷- به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره

برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با نحوه تعیین نحوه تامین مالی

دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت

استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با

حفظ کاربری

افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده-افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

 ب- واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه

توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ج- واگذاری مالکیت، حق بهره برداری و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری

و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

تبصره۱- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و از محل ردیف

خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح

های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا

تسهیلات و کمک و سایر روش های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی های

سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله

با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل اختصاص است.

افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده-افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

تبصره ۲- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر

درآمد نیست.

ماده ۲۸-

ج- شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور

برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سود پیش بینی شده

را هر سال با ساز و کار ماده (۴) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت های دولتی

که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی از

پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذیربط به سهامداران

بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده-افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۳۷- علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان

مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف

درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد. صددرصد

(۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی

پیش بینی می شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای

دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)،اختصاص می

یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی

و درمانی با اولویت بیمارستا نهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح

بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای

بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

هرگونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق العاده

های ماموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی

اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید