افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی

افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی

2018-02-04T23:26:22+03:30

افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی

افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی

۳۶- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول

مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استعلاک دارایی مربوطه و یا در

زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید

ارزیابی نشده باشد آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول

موضوع این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۳۷- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری

اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲، مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال در سال تعیین می شود.

افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی

۳۸- مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض

متعلقه، موضوع اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان

کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوبه ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و مالیات های غیر

مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف

شش ماه از تاریخ لازم ۱۱۱الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات

های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب

موارد جاری خواهد بود.

۳۹- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۷۸ تا

پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می گردد.
۴۰- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده

(۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۲) ماده ( ۱۱۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم

توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان شاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای

عملکرد سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.
اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام برای

دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان

مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات

بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.

۴۵- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

۱-۴۵- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که

دارای بدهی مالیاتی ( اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ) هستند و همچنین مدیران

و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت هایی که با صدور اسناد ( صورتحساب ) مبتنی

بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می

ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات ننمایند، را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت

شرکت ها اعلام نماید.
اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیات مدیره که مرتکب تخلفات مذکور شوند

از ثبت شرکت یا موسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده

در سایر شرکت ها ممانعت کند.
۲-۴۵- احکام مقرر در تبصره ماده ( ۲۰۱ ) قانون مالیات های مستقیم در خصوص افراد مذکور در

این بند جاری خواهد بود.
۴۶- تعیین درآمد مشمول مالیات یا ماخذ مشمول مالیات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع

مالیات های باب دوم و سوم قانون مالیات های مستقیم با استناد و پذیرش اظهارنامه مودی که

با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید