اظهار نامه مالیاتی ، رسیدگی یا ممیزی

اظهار نامه مالیاتی ، رسیدگی یا ممیزی

2018-04-08T23:55:31+04:30

اظهار نامه مالیاتی ، رسیدگی یا ممیزی

اظهار نامه مالیاتی ، رسیدگی یا ممیزی

اظهار نامه مالیاتی

اظهار نامه مالیاتی عبارت است از: اظهارات مودی مالیاتی نسبت به سود و زیان فروش همراه

با ترازنامه با جداولی که به مودی کمک می کند برای تکمیل اظهار نامه مالیاتی.

شرکت ها از طریق اظهار نامه مالیاتی هر سال عمل کرد خود را به اداره دارائی تسلیم می کنند.

نکات حائز اهمیت:

اظهار نامه مالیاتی ، رسیدگی یا ممیزی-اظهار نامه مالیاتی ، رسیدگی یا ممیزی

اظهار نامه مالیاتی : اظهارات مودی  (مودی شخصی است که به پرداخت مالیات می پردازد) وقتی

شرکت به عنوان مودی اظهار نامه مالیاتی را تسلیم میکند  این مبنای اظهارات شرکت است تا زمان

پایان دوره مالی ( یهنی از یکم فروردین تا بیست و نهم اسفند ماه).

به مدت ۴ ماه فرصت داریم تا اظهار نامه مالیاتی را تسلیم کنیم.

ممیز به مدت یک سال مهلت دارد برای رسیدگی به اظهار نامه مالیاتی. این روندی است که ما طی

میکنیم.

اظهار نامه مالیاتی ، رسیدگی یا ممیزی-اظهار نامه مالیاتی ، رسیدگی یا ممیزی

برای تنظیم اظهار نامه مالیاتی نیاز است به:

سود و زیان و ترازنامه (از دفاتر و نرم افزار صورت سود و زیان و صورت ترازنامه استخراج میشود

و یک تراز آزمایشی ( تراز آزمایشی یعنی تمامی حساب ها داخلش موجود است در سطح کل

و معین گرفته می شود و تمام جداول موجود پر میشود).

اظهار نامه مالیاتی که تنظیم میشود در مقابل دفاتر و اسناد باید با هم برابر باشند. نباید اظهارات با

دفاتر یکسان باشد. مقصود از رسیدگی به دفاتر یعنی این که اطلاعات ثبت شده با دفاتر یکسان است یا نه.

هر مسئله ای که اظهار میشود نامش اظهارنامه است.

رسیدگی یا ممیزی

به تیمی که برای رسیدگی پرونده مالیاتی تشکیل میشود ممیزی گفته می شود. تیمی که متشکل

از دو یا سه نفر است .

اگر حجم پرونده ها کم باشد، از شما دعوت می شود که به اداره دارایی تشریف ببرید، اگر حجم

پرونده ها زیاد باشد تیم ممیزی جهت رسیدگی به شرکت شما مراجعه میکنند.

برای این کار به دفاتر و اسناد و مدارکی که طبق آن مدارک دفاتر تنظیم شده است باید موجود باشد.

شخص ممیز صورت جلسه را از دفاتر، اسناد، تعداد فاکتورو گزارشات و مدارکی که طبق آن مدارک

دفاتر تنظیم شده است، انجام می دهد، صحت مدارک و دفاتر را چک میکند و در آخر از مودی امضاء

گرفته می شود.

نکته اساسی ممیزی این است که معاملات فصلی را با خود به همراه دارد.

در سال ۴ مرتبه معاملات فصلی ارسال می شود. پس از وارد کردن خرید و فروش، مغایرت ها

در سیستم مشخص می شود. که باید دلیل (دفاع مالیاتی) مغایرت توضیح داده شود.

دیدگاه خود را بنویسید