اصلاح و بستن حساب ها

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » اصلاح و بستن حساب ها

اصلاح و بستن حساب ها

اصلاح و بستن حساب ها

اصلاح و بستن حساب ها

در پایان دوره مالی قبل از اینکه حساب ها بسته شود باید اصلاحاتی صورت پذیردکه البته بعضی از این اصلاحات بصورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه انجام می شود.

اصلاحات برای حسابهای دائمی (ترازنامه ای ) بصورت زیر می باشد:

منظور از اصلاحات یعنی رسیدن به مانده های واقعی یا به عبارتی ارقامی که در دفاتر ثبت می باشد با واقعیت یکی باشد.

۱-اصلاح حساب صندوق:

۱-۱-در صورتی که صندوق بیش از دفاتر باشد برای اصلاح آن بصورت زیر عمل می نماییم.

دفاتر ۱٫۰۰۰ صندوق ۱٫۵۰۰

صندوق ↑ ۵۰۰ بدهکار

سایر در آمد↓ ۵۰۰بستانکار

نکته:

از کلمه سایر قبل از حسابها زمانی استفاده می شود که این حساب به صورت غیر عادی اتفاق بیفتد. مثلاً هزینه سرقت ، هزینه آتش سوزی که در سایر هزینه ها آورده می شود.

یا حساب اضافه صندوق که به حساب سایر درآمد ثبت می شود.

۱-۲-در صورتی که صندوق کمتر از دفاتر باشد بصورت های زیر عمل می نماییم.

حالت اول: در صورتی که مدیریت این کسری را به حساب شرکت منظور نماید؛

دفاتر ۱٫۵۰۰ صندوق۱٫۰۰۰

هزینه مالی ↑ ۵۰۰ بدهکار

(کسری صندوق)

صندوق ↓۵۰۰بستانکار

حالت دوم:در صورتی که مدیریت این کسری را به حساب صندوق دار منظور نماید؛

سایر حسابهای دریافتنی↑۴۰۰بدهکار

(مساعده)

صندوق↓۵۰۰بستانکار

حالت سوم:در صورتی که مدیریت بخشی از کسری صندوق را به حساب شرکت و بخشی دیگررا به حساب صندوق دار منظور گرداند؛

سند مرکب می زنیم:

سایر حسابهای دریافتنی ↑۴۰۰بدهکار

هزینه مالی ↑۱۰۰بدهکار

صندوق↓ ۵۰۰بستانکار

۲-اصلاح حساب دریافتنی:

برای اصلاح حساب دریافتنی که به منظور وصول نشدن طلب انجام می شود بصورت زیر عمل می نماییم.

۳-۱-چنانچه مشخصاً این طلب سوخته باشد یا لاوصول باشد؛

هزینه مالی ↑ بدهکار

(مطالبات سوخت شده)

حساب دریافتنی ↓بستانکار

در سه حالت ممکن است طلب شرکت وصول نشود

  1. کلاهبرداری.

  2. فوت شخص بدهکار.

  3. ورشکستگی

۳-۲-در صورتی که بنا به هر دلیلی وصول طلب مشخص نباشد مانند مثال زیر عمل می نمائیم:

مثال:

فرض کنیم از شرکت آلفا مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال طلبکار باشیم که این طلب می بایست تا تاریخ ۳۰/۰۷/۹۳ وصول گردد اما هنگام اصلاح حسابها در پایان سال این وجه وصول نگردیده است و در استعلام حسابداری نسبت به وصول این مبلغ تردید وجود دارد. از آنجایی که حسابداری نمی تواند بصورت مادام این حساب را بازنگه دارد. بصورتی عمل می کند که هم هزینه آن را نگه داشته و هم این حساب باز باشد.در آنجا از حساب ذخایر استفاده می نمائیم .

ذخایر:

حساب ذخیره بابت بدهی پیش بینی شده استفاده می شود مثلاً ذخیره سنوات یعنی وجهی بابت هزینه سنوات انجام می شود که قرار است در آینده پرداخت شود در این حالت از حساب ذخیره یا ذخایر استفاده می کنیم .ماهیت این حساب بستانکار می باشد. با توجه به مثال فوق ثبت آن بصورت:

هزینه مالی ↑۵۰۰۰۰۰۰ بدهکار

(هزینه مطالبات مشکوک الوصول)

ذخایر ↓ ۵۰۰۰۰۰۰ بستانکار

(ذخیره مطالبات مشکوک الوصول)

در صورتی که این مبلغ در تاریخ ۲۰/۰۵/۹۴ به حساب بانک شرکت واریز شده باشد مطلوب است سند حسابداری آن .

بانک ↑ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بدهکار

حساب دریافتنی ↓ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بستانکار

ذخایر↑ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بدهکار

(ذخیره مطالبات مشکوک الوصول )

سود و زیان ↓ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بستانکار

( سود و زیان )

 

دیدگاه خود را بنویسید