اصلاح حساب ها در حسابداری

اصلاح حساب ها در حسابداری

2018-06-10T23:15:20+04:30

اصلاح حساب ها در حسابداری

اصلاح حساب ها در حسابداری

منظور از اصلاحات یعنی رسیدن به مانده واقعی در همه حساب ها، که حساب هایی

که در دفاتر و نرم افزارها ارائه می کنیم، باید با واقعیت یکی باشد، واقعیت یعنی آن

چیزی که وجود دارد ، رقمی که در صورت های مالی داریم، اگر بیشتر است باید از

رقمی که واقعیت دارد کم شود و اگر کمتر است باید به رقمی که واقعیت دارد اضافه

شود. هدف از اصلاحات این است که به واقعیت نزدیک شویم. برای این که اصلاحات

انجام شود، هر حسابی اهرم کنترلی دارد و در واقع باید شاخصی وجود داشته باشد

که ما از طریق آن بدانیم که حساب ما واقعی است یا نه”؟ برای صندوق یا جایی که وجوه

نقد در آن نگه داری می شود پی می بریم که با سیستم چه میزان مغایر است. دلیل

این که باید این کار را انجام دهیم خیلی اهمیت دارد . متأ سفانه در برخی کتاب ها ذکر

شده که این اصلاحات برای پایان سال است و این در واقعیت عملی نیست. برای نمونه

در شرکتی صندوقدار تعویض شود و در صندوق امکان کسری وجود دارد و شخص

دوم پاسخگو نیست. بنابراین باید صندوق کنترل شود و اگر به صورت روزانه صندوق

چک نشودو شخص صندوقدار به صورت عمدا و یا سهوا دچار کسری می شود و زمانی

متوجه این قضیه می شوید که دیگر برای کسری موجود هیچ پاسخی از طرف صندوقدار

وجود ندارد لزوما این مسأله بسته به گرد ش مالی در صندوق ، در روزها و تاریخ های نزدیک

انجام گیرد، بنا به گردش مالی و ورود و خروج در صندوق، ترجیح و تشخیص برای زمان چک

کردن را مشخص می کنید.

اصلاح حساب ها در حسابداری-اصلاح حساب ها در حسابداری-اصلاح حساب ها در حسابداری

زمانی که صندوق را کنترل می کنید بایستی که جلوی ورود و خروج گرفته شود و عددی

را از صندوق درخواست کنید؛ اگر شبکه هستید و به صورت سیستماتیک کار می کنید؛ از

طریق نرم افزار و اگر از طریق شفاهی یا کتبی کار می کنید با اطلاعاتی که در دفاتر موجود

هست کار کنید.

اصلاح حساب ها در حسابداری-اصلاح حساب ها در حسابداری-اصلاح حساب ها در حسابداری

نکته مهم در اصلاحات این است که در درجه اول از کار خود مطمئن باشید و کاملا مطمئن

باشید که تمامی اسناد را درست انجام دادید، قبل از این که ثبت های اصلاحی را در

سیستم وارد کنید، باید مطمئن شد که سندها از لحاظ اعداد و ارقام درست بوده است.

با فرض درست بودن اسناد کار اصلاحی انجام شود.

نکته بعدی بانک است، بانک اهرم کنترلی اش گرینت بانکی است. در آوردن صورت

مغایرت بانکی برای اطلاع حسابدار و اصلاحات است، بعد از یک مدتی که از ثبت سند

بانک گذشت باید اقدام به پرینت صورت مغایرت کرد و اقلام باز (مواردی که در دفتر

حسابدار موجود است ولی در بانک نیست و بالعکس) را مشخص کرد. اقلام باز بانک و اقلام

باز دفتر نشان از این مسأله است که عددی در یکی از این دو قسمت نیست، اما مسأله

ای که در واقعیت اتفاق میافتد این است که باید بر اساس گردش روزانه شرکت پرینتی

از بانک گرفته شود و با دفاتر و اسناد چک شود. تا زمانی که ورود و خروج بانک چک نشده

و مسائل مبهم حل و اصلاح نشده نباید از آن قسمت رد شد. بهتر است بانک هر روز صبح

چک شود و با سیستم تراز شود .

دیدگاه خود را بنویسید