اصطلاحات انبار

اصطلاحات انبار

2018-06-13T16:36:21+04:30

اصطلاحات انبار

اصطلاحات انبار

تعاریف اولیه :

به منظور یکسان  نمودن برداشت کلیه خوانندگان ،برای تعدادی از مفاهیم کلیدی سیستم

انبار داری و کنترل انبار که در طول این کتاب مورد استفاده قرار گرفته اند ،تعریفی مشخص

داده شده است. پر واضح است که تعاریف موجود برای هر یک از وازه های مورد نظر ،متنوع

و گسترده بوده ومنحصر بفرد نمیباشد.لذا در کتب مختلف تفاوت های جزئی باهم دارند.با توجه

به این که امکان و مجال بیان تمام آن ها در این مکتوب وجود نداشت ،لذا سعی شده

اجزاء مشترکشان که مورد تایید ملیه صاحبنظران می باشد،انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد.

بنا بر این در ادامه بحث ،منظور نظراز هر واژه ،همان تعریف یا توصیفی است که در بخش

بیان میشود .ذکر این نکته ضروری است که سایر مطالب و موضوعات اختصاصی و مرتبط با

انبار گردانی ،در فصول آتی بیان خواهند گرفت.

موجودی ها:

دارایی های مشهودی که به قصد مصرف،فروش و یا ساخت محصولات خریداری شده و متعلق

به موسسه باشند .بنابراین سایر دارائی های سازمان من جمله غیر مشهود یا امانی دیگران

نزد موسسه ،جزو موجودی های آن محسوب نمیگردد.

انبار:محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالا یا مواد اولیه مختلف در آن بر اساس یک سیستم

صحیح طبقه بندی و نگهداری میشود.

انبار داری:دریافت جنس یا کالا از خارج یا قسمت های مختلف داخل سازمان و نگهداری آنها

طبق و اصولی که متضمن سهولت در تحویل گرفتن باصرف سهولت در تحویل گرفتن با صرف

حداقل وقت و نیروی انسانی مورد نیاز باشد.

کارت موجودی انبار: این فرم جهت ثبت کلیه نقل و انتقالات مربوط به موجودی قلم کالا مورد

استفاده قرار میگیرد. معمولا به صورت کارت مقوای چاپی تهیه و مسئول ثبت کاردکس، مقادیر

وارده وصادره کالا در انبار را در آن درج مینماید.

کارت حساب انبار:تقریبا مثل کارت انلار بوده با این تفاوت که ستون مبلغ نیز در آن وجود دارد.بنابراین یک کارت حساب انبار،هم مقداری فیزیکی و هم ریالی کالا را کنترل می نماید . این سند به نام کارت حسابداری انبار نیز موسوم است.

کاردکس انبار:ثبت کلیع اطلاعات مربوط به فعل و انفعلات کالا روی کارت انبار به منظور آگاهی از مقدار کالای وارده ،صادره موجودی و همچنین محل نگهداری آنها را در کاردکس انبار میگویند.

کارت شناسایی کالا:کارت شناسایی کالا یا کارت قفسه ،حاوی اطلاعات مربوط به هر کالا بوده ودر ابعادی کوچک و مقوایی چاپ ودر کنار کالاوطبقه مربوطه نصب میشود.

انبار گردانی:توزین شمارش و اندازه گیری موجودی های متعلق به موسسه در پایان دوره مالی یا هر زمان مورد نیاز دیگر جهت تعیین مقدار واقعی موجودیها واستفاده از آن به منظور ارزش موجودیهارا انبار گردانی مینامند. 

دیدگاه خود را بنویسید