اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی

اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی

اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی

اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی

صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده ( ۱۶۹ ) قانون

مالیات های مستقیم و ماده ( ۱۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی

موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که حسب

مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.

اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی

موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی-اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی

مصرف کننده نهایی: منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا

خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای

عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی-اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی

۱- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

۱-۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالعمل.

۲-۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی

دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت

نمایند.

۳-۱- در اجرای ماده ( ۱۰۷ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ( ۱۰۰ ) و یا مشارکت های موضوع

تبصره ماده ( ۱۰۱ ) قانون مالیات های مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

۲- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

۱-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام

می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir

مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

۲-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی

گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا

سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق

درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی

از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

۳-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی

کشور برای دریافت و بکارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان

شماره اقتصادی استفاده نمایند.

۳- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

۱-۳- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح

فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند و در صورت حساب

های صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره

اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم های نرم افزاری یا صندوق های فروش در صورت

حساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره

اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی

به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.