اشخاص مشمول مالیات

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » اشخاص مشمول مالیات

اشخاص مشمول مالیات

اشخاص مشمول مالیات

اشخاص مشمول مالیات

بخش اول.قانون مالیاتهای مستقیم

باب اول –اشخاص مشمول مالیات

ماده۱

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند :

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران

طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه ی در آمد ها یی که در ایران یا خارج

از ایران تحصیل می نماید .

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه در آمد هایی که در ایران تحصیل میکند.

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه ی درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند .

۵- هر شخص ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل

 می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق

خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل می کند.

***این اشخاص مشمول مالیات نیستند***

ماده۲ (اصلاحی ۱۳۸۰ )

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی

۲- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله ی دولت تامین می شود

۳- شهرداری ها

۴- بنیادها و نهاد های انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی و مقام

 معظم رهبری (اصلاحی ۱۳۹۴ )

تبصره ۱ – شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به

اشخاص و موسسه های

 مذکور در بند های فوق باشد سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده

 نخواهد بود .

 حکم این تبصره مانع استفاده ی شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این

قانون حسب مورد نیست.

تبصره ۲ – در آمد های حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی

 معدنی تجاری خدماتی

 و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر

از طریق شرکت نیز

 تحصیل میشود .در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵ )

این قانون مشمول مالیات خواهد شد.

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف

 مربوط طبق مقررات این قانون خواهد بود در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق

با مودی مسئولیت تضامنی خواهد داشت .

تبصره ۳- حذف شد. ( اصلاحی ۱۳۹۴ )

*****آموزش حسابدای مالیاتی در مجموعه حسابداران برتر*****