استفاده از توان تولیدی و خدماتی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » استفاده از توان تولیدی و خدماتی

استفاده از توان تولیدی و خدماتی

استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

شماره: ۳۳/۹۳/۲۳۰                          تاریخ:۱۱/۰۳/۱۳۹۳

بخشنامه اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه

سال ۱۳۹۰ کل کشور

پیرو بخشنامه های شماره ۳۵۹۶۲/۲۳۰/د مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۲۴۹۷/۲۳۰/د مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲، به پیوست

تصویب نامه شماره ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰ه مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیات محترمک وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه

اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸ه

مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ به همراه اصلاحات اعمال شده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور-استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

با توجه به اصلاحات انجام شده در آیین نامه اجرایی مذکور و حذف گزارش حسایرسی مالیاتی در تاییدیه

موضوع ماده (۱۰) آیین نامه مزبور، صرف عدم تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی در سالهای مربوط موجب

عدم برخورداری از معافیت مورد نظر نخواهد بود. همچنین با توجه به تمدید مهلت ارائه تاییدیه های مربوط به

سال تجدید ارزیابی (۱۳۹۰) و اولین سال پس از تجدید ارزیابی (۱۳۹۱) در اجرای اصلاحی آیین نامه مذکور،

چنانچه هر یک از مودیان حداکثر تا انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه سال ۱۳۹۲ (۳۱/۴/۱۳۹۳) نسبت به ارائه

تاییدیه های موضوع ماده ۱۰ آیین نامه برای هر یک از سالهای مذکور اقدام نمایند با رعایت سایر مقررات

و آیین نامه اجرایی، امکان برخورداری از معافیت مربوط را دارا خواهند بود. در ضمن مهلت ارائه تاییدیه موضوع

ماده ۱۰ برای سنوات بعد از سال ۱۳۹۱ (تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی) حداکثر تا سه ماه پس از انقضای

مهلت تسلیم اظهارنامه هر سال می باشد.

ضمنا نمونه فرم تاییدیه پیوست بخشنامه شماره ۱۹۱۳۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ برای ارائه تاییدیه

مورد نظر در اجرای این بخشنامه نیز قابل بهره برداری می باشد.

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴)

قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۱ – موضوع مصوبه  شماره ۹۰۸۳۶/ت

۴۸۷۹۳ه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران

ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر د معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند.

ب- دارایی ها: داایی های ثابت مشهود و نامشهود.

ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد(۴۸)،

(۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲- بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی

که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، داراییهای خود را از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ تا ۲۴/۶/۱۳۹۶ تجدید

ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره۱- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می باشند.

تبصره۲- داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره۳- اشخاص حقوقی که تا پایان ساتل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی

های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال

مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای

مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر

قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور-استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

تبصره ۴- چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و داراییها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها

و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت

به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد

، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.

دیدگاه خود را بنویسید