ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار

ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار

ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار

ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار

ارزیابی کالا به روش فایفو، لایفو و میانگین ، از آن جا که کالا یا مواد در انبار در

انتهای دوره مانده ای دارد، از طرفی این مانده معلوم نیست که خریدش در

انتهای دوره صورت گرفته یا در ابتدای دوره، تمامی اجناس درهم است و قابل

تفکیک نیست که مواد و وسایل را چه دوره ای خریداری شده است، در این جا

برای اعلام مانده حسابداری به کمک می آید و با حضور حسابداری گفته می شود

که کدام روش فایفو، لایفو و میانگین را در نظر گرفت.

ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار-ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار-ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار

این سه روش شامل چه مطالبی می شوند: در روش فایفو فرض بر این بوده که

اولین خروجی از اولین ورودی بوده است؛ کالایی که خارج شده است فی آن را

بر اساس مورد اول در نظر می گیریم. این روش با نام فایفو است. در این روش

سود بالا نشان داده می شود چون موجودی پایان دوره انبار ارتباط مستقیم با سود

دارد و هرچه موجودی پایان دوره بیشتر باشد سود نیز بیشتر است. در روش فایفو ب

ا فی که به دست می آید میزان موجودی انبار در پایان دوره بیشتر از واقعیت است

میزان موجودی انبار در پایان دوره بیشار از واقعیت است  چون سود بیشتر است.

ارزیابی موجودی کالا و مواد-ارزیابی موجودی کالا و مواد-ارزیابی موجودی کالا و مواد

روش لایفو بر عکس است و لایفو یعنی اولین خروجی از آخرین ورودی . در روش لایفو

به این ترتیب موجودی انبار کمتر نشان داده می شود و سود  نیز پایین تر نشان  داده

می شود و این از نظر دارایی قابل پذیرش نیست.

ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار-ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار-ارزیابی موجودی مواد و کالای انبار

روش میانگین در واقع یعنی تلفیق این دو روش ( فایفو و لایفو) و گرفتن میانگین.

اگر بخواهیم فی فروش را مشخص کنیم باید با تلفیق اول  و آخر است. در حال

حاضر اکثریت بر اساس روش میانگین پیش می روند  و برای درک و یادگیری کامل

باید یک کاردکس کشیده شود و بر اساس کاردکس این مسأله توضیح داده شود.

در حال حاضر روش نقدی و تعهدی و دائمی ادواری که گفته شد قبل از این که

حسابدار وارد شود  خیلی مهم است که کدام روش را انتخاب می کند، در رابطه

با این موضوع هم همین صدق می کند و زمانی که با نرم افزار کار می کنید؛ کاردکس

کالا را نشان می دهد و بدون این که نشان دهد سیستم از کدام روش استفاده کرده

؛ خود سیستم اتوماتیک از روش میانگین استفاده می کند. برنامه ریزی که انجام

شده در سیستم موجودی انبار در پایان دوره را براساس میانگین نشان داده می شود.

در نرم افزار رافع استثناعا این گزینه را می توان تغییر داد. در قسمت تعریف کالا

گزینه انبار تیک روی میانگین بود و یک تیک روی فایفو قابلیت جابه جا شدن داشته

و می توان جابه جا کرد.

در روش فایفو، لایفو و میانگین د ر نرم افزار دست ما بسته است و این موضوع به ضرر

ما نیست چون خود سیستم با روش میانگین انجام می شود و منطقا هم کیانگین بهتر

است چون هیچ شرکتی از روش های دیگر استفاده نمی کند که مو جودی را بالا ببرد

و مالیات بیشتری پرداخت کند و به طور طبیعی تمامی سیستم ها روی گزینه میانگین

است.