ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی

ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی

2018-02-26T00:15:22+03:30

ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی

ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی

پیرو بخشنامه شماره ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ در ارتباط با حکم موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۵

قانون مالیات های مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد:

طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه

دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، با توجه به عبارت

مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی

است که طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود

حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیت های مالیاتی استفاده

کرده است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم شامل

سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات

ایران نشده اند، نمی باشد.

بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از

کشور، در محل کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره

ماده ۱۸۰ قانون مالیات های مستقیم جاری می باشد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه فوق

الذکر می شود.

ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی-ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵-۲۱۱ مورخ ۲۷/۶/۸۵ ، نظر به اینکه درآمد اشخاص

خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره

برداری از سرمایه در ایران می باشد، بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی تئسط سرمایه

گذاران و بانک های خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی

، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد طبق مقررات

ق.م.م می باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده ۱۵۹

قانون یاد شده مقرر می دارد :

مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور،

ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادرات امور مالیاتی ذی ربط استعلام و سپس نسبت به کسر

و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند. در غیر این

صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور

مالیاتی و حسابداران رسمی مکلف اند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر

و پرداخت به موقع مالیات های متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند.

ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی-ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی

علی اکبر مازار

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۲

قابل توجه فعالان محترم اقتصادی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۲ شش درصد

( ۶% ) می باشد.

بر اساس تبصره ” ۲ ” ماده “۱۱۷” قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

که مفرر می دارد نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه ( ۱۳۹۰ )، سالانه

به میزان یک درصد افزایش یابد، بنابراین نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات

عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۲ شش درصد (۶%) می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید