اخلاق حرفه ای در حسابداری

اخلاق حرفه ای در حسابداری

2017-11-14T13:26:30+03:30

اخلاق حرفه ای در حسابداری

اخلاق حرفه ای در حسابداری

داشتن اخلاق در همه ی امور چه شخصی وچه کاری لازم است.نداشتن اخلاق یا بد اخلاقی، سبب بوجود آوردن مشکلات برای سایرین میشود.

بد اخلاقی شخصی ،بد اخلاقی سیاسی،بد اخلاقی اجتماعی.،بد اخلاقی فرهنگی و هر گونه بد اخلاقی فرهنگی و هر گونه بد اخلاقی دیگر جامعه را با مشکلات عدیده روبرو میسازد.

فلذا در امور  و فعالیت اقتصادی رعایت اخلاق حرفه ای در کار لازم و ضروری است.

در این مقاله رعایت اخلاق حرفه ای در حسابداری را مورد بحث قرار میدهیم.

اخلاق حرفه ای در حسابداری از جهات مختلف قابل بحث و بررسی است، اما قصد داریم فقط به یکی جنبه های اخلاق حرفه ای در حسابداری بپردازیم:

مسئولیت پذیری یکی از ارکان اخلاق حرفه ای در حسابداری:

بسیار شاهد بوده ایم که بعضی از حسابداران ،در خصوص مسئولیت پذیری خود را مصون دانسته و شرکتها را دچار ضرر و زیان می نمایند.

مسئولیت پذیری در حسابداری از جهات مختلف:

– مسئولیت پذیری حسابدار در صحت و سقم اسناد

– مسئولیت پذیری حسابدار از لحاظ امانتداری اطلاعات مالی

– مسئولیت پذیری حسابدار از لحاظ ثبت اسناد

– مسئولیت پذیری حسابدار از لحاظ ارائه گزارشات دقیق

– مسئولیت پذیری حسابدار از لحاظ تعهد حضور فیزیکی

مسئولیتهای فوق و همچنین مسئولیتهای دیگری که بنا به اقتضای فعالیت بنگاه اقتصادی به حسابدار سپرده میشود.

یکی از مسئولیتهای مهم حسابدار ،تعهد به حضور ، در محل کار طبق قرارداد است.

متاسفانه این نوع مسئولیت عمدا یا سهوا، بعضا توسط حسابدار شرکت رعایت نمیگردد.

رها کردن امور حسابداری شرکت بدون اطلاع قبلی و بدون رعایت منافع شرکتها ،ضربه سنگینی از لحاظ مالی به شرکت وارد می سازد .

در مشاوره های مالی کارفرمایانی هستند ،که مشکلات خود در واحد حسابداری را به شرح زیر اظهار می نمایند:

اعلام ناگهانی حسابدار به خروج از شرکت بدون هماهنگی

عدم حضور حسابدار پس از دریافت حقوق

بردن اسناد و مدارک و گروکشی برای تسویه حساب

عدم ارائه وقت لازم جهت جایگزینی حسابدار جدید

عدم پاسخگویی حسابدار به حسابدار جدید پس از رفتن خود

عدم امضاء صورتجلسه و مسئولیت پذیری حسابدار نسبت به امور مالی دوره خود

و از این دست دغدغه ها که کارفرمایان را دجار مشکل میسازد

اصولا بد اخلاقی در تعهد حسابداراز لحاظ  حضور فیزیکی یکی از مواردی است که بعضی از کارفرمایان آنرا سبب اخلال در کار خود می دانند.

 قبل از اینکه حسابدار قبول مسئولیت نماید،بایستی خود را متعهد به حضور فیزیکی دانسته و چنانچه قرار به جابجایی در واحد حسابداری وجود دارد باید بصورت کاملا حرفه ای و با توافق کامل انجام شده، تا بنگاه اقتصادی لطمه نبیند.

کارفرما به حسابدار حقی دارد،همانطور که کارفرما ،فرد بیکار را از بیکاری خلاص نموده و حقوق و مزایا برای ایشان در نظر گرفته ،حسابدار هم در مدتی که متعهد است ،در خدمت کارفرما باشد.

روند خروج حسابدار می تواند به این صورت باشد که حسابدار مدتی قبل از ترک کار موضوع را با کارفرما مطرح نموده و به کارفرما این فرصت داده شود تا نسبت به انتخاب و استخدام حسابدار جدید اقدام نماید.

نحوه ترک کار از لحاظ رعایت اخلاق حرفه ای در حسابداری:

اطلاع رسانی به کارفرما هنگام تصمیم به ترک کار

درک کارفرما و عدم فشار جهت خروج بدون برنامه

در نظر گرفتن مدتی طبق توافق با کارفرما جهت انتخاب و استخدام حسابدار جدید

کمک های لازم به کارفرما جهت انتخاب حسابدار مناسب

کمک به حسابدار جدید در تحویل امور محوله

عدم فشار به حسابدار جدید جهت تحویل سریع امور محوله

صورتجلسه تحویل امور محوله همراه با امضاء حسابدار جدید و مدیریت

توصیه به مدیران بنگاهها جهت جلوگیری ار آسیب خروج حسابدار بی مسئولیت:

داشتن اطلاعات کامل سجلی و آدرس منزل و تلفنهای ایشان و معرفین جهت کسب تکلیف در صورت عدم مراجعه بدون اطلاع حسابدار

استخدام حسابدار دارای رضایت نامه از محل کارهای قبلی

در نظر گرفتن حداکثر مدت برای انتخاب و استخدام حسابدار برتر

عدم اجازه خروج به حسابدار تا قبول کامل مسئولیت توسط حسابدار جدید

دریافت نظر از حسابدار قبلی در خصوص شایستگی حسابدار جدید

عدم قبول فشار از طرف حسابدار جهت تعجیل در واگذاری امور محوله

عدم ارائه رضایتنامه و سابقه کار به حسابدار تا حصول نتیجه مورد نظر

دیدگاه خود را بنویسید