احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه

احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه

2018-01-24T23:20:53+03:30

احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه

احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

که در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره

برداری لازم ابلاغ می گردد:

تبصره۲

ه- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه

شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم

دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تامین،  ذخیره سازی و تامین فرآورده اقدام کند و

منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تامین و

پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به

مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.

احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه-احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه

تبصره۳

ز- تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال

۱۳۹۴ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست

شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط

سازمان خصوصی سازی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. خزانه داری کل کشور این مبالغ را

در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف های درآمدی ۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون منظور

می کند.

احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه-احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه

تبصره۶

ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه

درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد

(۵۰%) سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به

صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی

های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات

قبل به شرکت های برق و آب مطلبق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶

به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار

نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون

بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور

اقتصادی و دارایی صادر می شود.

احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه-احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه

ک- دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

از دولت و شرکت های دولتی تا سقف ده هزار میلیارد ریال “اوراق صکوک اجاره” منتشر نماید.

اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق

بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاعی دارنده

در منافع مورد اجاره قانونی می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید