احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم

احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم

احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم

احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم

احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعی و اقتصادیقابل اجرا از سال ۱۳۹۰ تا پایان

سال ۱۳۹۴ ماده ۵۲ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیات های مستقیم در

طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود.  همچنین در ماده (۸۵) قانون مذکوربه جای

عبارت “مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰” عبارت “وزارتخانه ها

و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت

خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده

(۵) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات

و الحاقات بعدی آن، قضات اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی” جایگزین

می شود.

ماده ۱۰۴

الف- به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، شبکه ها، خوشه ها، اتحادیه شرکت ها

(کنسرسیوم ها)، شرکت های مدیریت  صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت

مجاز است کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیر

مستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکا ها اعطاء نماید.

احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم-احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم

تشکل های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت

بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب- اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمت در طول برنامه ممنوع است.

تبصره۱- فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصادی تعیین می گردد.

تبصره۲- دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا

دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم-احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم

تبصره۳- میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و

عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل

وصول است.

احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم-احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم

ج- صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل مورد درخواست

خریداران معاف است.

ماده ۱۰۵

الف- ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها-

شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت های حقوقی جدید – شرکت

جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی باشد نمی گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.

کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت

پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح

ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل می شود.

دیدگاه خود را بنویسید