احکام مالیاتی بانک ها مندج در قانون رفع موانع تولید

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » احکام مالیاتی بانک ها مندج در قانون رفع موانع تولید

احکام مالیاتی بانک ها مندج در قانون رفع موانع تولید

احکام مالیاتی بانک ها مندج در قانون رفع موانع تولید

احکام مالیاتی بانک ها مندج در قانون رفع موانع تولید

ماده ۱۶ – کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن

این قانون تا مدت سه سال:

الف – سالانه حداقل سی و سه درصد ( ۳۳ % ) اموال خود اعم از منقول، غیر منقول

و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها در آمده است و به تشخیص

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند.

منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و موسسات اعتباری

به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سهام آن باشند یا اکثریت

اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند.

احکام مالیاتی بانک ها مندج در قانون رفع موانع تولید

ب- سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیر

بانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص

” غیر بانکی ” بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه،

سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۱ – معادل صد در صد ( ۱۰۰% ) ما به التفاوت حاصل از فروش اموال و ذارایی های مازاد

بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود

قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص

داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره ۲ – با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم

( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری

باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاغری مطابق با دستورالعملی

که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک

مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه

بانک های دولتی اختصاص می یابد.

تبصره ۳ – در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه

سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی

ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.

احکام مالیاتی بانک ها مندج در قانون رفع موانع تولید

ماده ۱۷ – در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده ( ۱۶ ) این قانون، مجازات های زیر نسبت

به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:

الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های

قانونی از جمله ماده ( ۴۴ ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی

آن اقدام می کند.

احکام مالیاتی بانک ها مندج در قانون رفع موانع تولید

ب – سود بانک ها و موسسات اعتباری که منشاء آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری

و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد ( ۲۸% ) مشمول مالیات می

شود. پس از آن هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد

( ۵۵% ) برسد.