آموزش مفاهیم اولیه حسابداری

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری

2020-02-09T13:43:17+03:30

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری یکی از نکات مهم برای ورود به آموزش حسابداری است. علم حسابداری مانند سایر علوم دارای مفاهیم و مبانی اولیه بوده که در این مجال به آموزش مفاهیم اولیه حسابداری پرداخته می شود. این مقاله در شش بخش به صورت زیر ارائه می شود.

آموزش مفاهیم حسابداری

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری بخش اول

تعریف حسابداری

حسابداری در کتاب های مختلف تعاریف متفاوتی دارد، که آنچه در حسابداری کاربردی می توان به آن اشاره کرد به این صورت است که، حسابداری به معنی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آن و ثبت در دفاتر و ارائه گزارشات می باشد.

هدف حسابداری

هدف حسابداری ارائه گزارشات می باشد، که حسابدار پس از انجام امور حسابداری نسبت به تنظیم و ارائه آن اقدام می نماید.

انواع گزارشات حسابداری

گزارشات در حسابداری به دو صورت است: گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی می باشد.

1- گزارشات درون سازمانی، به گزارشات داخلی اطلاق می شود که حسابدار به مدیران شرکت و افراد ذینفع در داخل شرکت ارائه می نماید مانند : صورتحساب طرف حساب ها.

2- گزارشات برون سازمانی، به گزارشاتی اطلاق می شود که سازمان های دولتی، بانکها و موسسات مالی اعتباری و بطور کلی افراد ذینفع بیرون سازمان ارائه می شود مانند: لیست بیمه، مالیات حقوق و…

معادله اساسی حسابداری

در حسابداری یک معادله اساسی وجود دارد که بر اساس آن تمامی سرفصلهای حسابداری ارائه می شود.

دارائی= بدهی + سرمایه

تفسیر معادله اساسی حسابداری:

دارایی هر شرکتی حاصل بدهی های آن شرکت بعلاوه آورده های موسسین آن می باشد. مثلا فرض کنید که شرکتی با یک ساختمان به ارزش 500.000.000 ريال و مبلغ وجه نقدی به ارزش 100.000.000 ريال تأسیس می شود. مبلغ 200.000.000 ريال آن وام پرداختنی شرکت می باشد.
در این صورت مبلغ دارایی شرکت که حاصل جمع ارزش دارائیها می باشد، معادل 600.000.000 ريال است که از این مبلغ 200.000.000 ريال بدهی شرکت و مبلغ 400.000.000 ريال آورده های شرکاء محسوب می شود.

آموزش حسابداری

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری بخش دوم

تعریف گروه حسابها: حسابها در حسابداری گروه بندی شده اند گروه بندی حسابها بصورت زیر معرفی می شوند:
الف) گروه دارائیها، ب) گروه بدهی ها، ج) گروه حقوق صاحبان سهام، د) گروه درآمد، ه) گروه هزینه

الف) گروه دارائیها: این گروه از حسابها خود به سه قسمت تقسیم می شود که شامل دارائیهای جاری، دارائیهای ثابت، دارائیهای نامشهود.

دارائیهای جاری: به آن دسته از دارائیها گفته می شود که یا وجه نقد هستند و یا قابل تبدیل شدن به وجه نقد ظرف یک سال مالی باشد.

دارائیهای ثابت: دارائیهای ثابت دارای سه شاخص هستند که شامل:

1- برای استفاده در شرکت تهیه می شوند.

2- به جز زمین همگی استهلاک پذیر هستند.

3- قدرت نقد شوندگی آن ها نسبت به دارائی جاری کمتر است.

دارائیهای نامشهود: به دارائیهای اطلاق می شود که دیده نمیشود و نا ملموس هستند.

ب) گروه بدهی های جاری و بلند مدت: به بدهی هایی که ظرف یک سال مالی تسویه شوند، بدهی جاری و اگر بدهی بیش از یک سال زمان ببرد، بدهی بلند مدت می باشد.

ج) گروه حقوق صاحبان سهام: سرفصل هایی که مربوط به صاحبان سهام می باشد و به عبارتی به آورده های ایشان و سود و زیان انباشته اطلاق می شود.

د) گروه درآمد: به کلیه دریافتی های شرکت درآمد گفته می شود که اگر در راستای فعالیت شرکت باشد درآمد عملیاتی و اگر غیر از آن باشد، درآمد غیر عملیاتی گفته می شود.

ه) گروه هزینه ها: هزینه های شرکت بسیار متعدد است که در حسابداری معمولا 5 گروه هزینه استاندارد جهت طبقه بندی وجود دارد.

آموزش اصول حسابداری

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری بخش سوم

سر فصل های حسابداری: به حسابهایی که در گروه حسابهای فوق الذکر قرار می گیرد سر فصل حسابداری گفته می شود و سر فصل حسابداری، گروه حسابها به شرح زیر می باشد:

سر فصل های حسابداری دارائیهای جاری: صندوق، بانک، تنخواه گردان، اسناد دریافتنی، حسابهای دریافتنی، پیش پرداخت ها و موجودی کالا.

سر فصل های حسابداری دارائیهای ثابت: زمین، ساختمان، اموال و اثاثیه، وسائط نقلیه، ماشین آلات.

سر فصل های حسابداری دارائیهای نا مشهود: سرقفلی، حق الامتیازها، برندها، نرم افزارها، حق الاختراع، حق الاکتشاف.

سر فصل های حسابداری بدهی های جاری و بلند مدت: حسابهای پرداختنی، اسناد پرداختنی، وام ها و تسهیلات، پیش دریافت ها، جاری شرکاء، ذخایر.

سر فصل های حسابداری حقوق صاحبان سهام: سرمایه، اندوخته قانونی، سود و زیان انباشته .

سر فصل های حسابداری گروه درآمد: فروش کالا، درآمد خدمات.

سر فصل های حسابداری گروه هزینه ها: هزینه اداری و تشکیلاتی، هزینه توزیع و فروش، هزینه مالی، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه های تولید.

 

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری بخش چهارم

در این بخش به تعریف تک تک سر فصل حسابهای کل می پردازیم:

حساب صندوق: منظور میزان وجوه نقد، موجود در صندوق شرکت می باشد.

حساب بانک: منظور شعبه و یا شعب بانکی است که شرکت در آن ها حساب دارد. این نکته را در نظر داشته باشید که نام صاحب حساب، اسم شرکت می باشد.

تنخواه گردان: به فردی که از طرف شرکت جهت انجام هزینه های شرکت انتخاب می شود، اطلاق می گردد.

اسناد دریافتنی: به چکهای دریافتی از شرکت ها و اشخاص اطلاق می شود. البته سفته و برات هم سابقا جزء اسناد دریافتنی بود که امروز سفته بابت ضمانت است و برات هم بین بانک ها مرسوم می باشد.

حسابهای دریافتنی: به طلب شرکت از اشخاص و شرکتهای دیگر اطلاق میشود.

پیش پرداختها: وجوهی که امروز پرداخت می شود تا در آینده کالا یا خدماتی دریافت نماید مانند: بیمه که شرکت اکنون پیش پرداخت می نماید تا در آینده از خدمات شرکت استفاده نماید.

موجودی کالا: تعداد یا مقدار کالایی که به قصد فروش در انبار نگهداری می شود.

حسابهای پرداختنی: بدهی های شرکت به دیگران، را حساب های پرداختنی گفته می شود و یا به عبارتی به حساب هایی که در آینده پرداخت میشود.

اسناد پرداختنی: منظور چک های پرداختی از طرف شرکت ها می باشد.

وام ها و تسهیلات: به وام هایی که شرکت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دریافت می کند وام و تسهیلات گفته می شود.

پیش دریافتها: وجوهی که اکنون دریافت میکنیم تا در آینده کالا یا خدمات ارائه نماییم.

جاری شرکاء: بابت برداشت و واریز شرکاء از این حساب استفاده می شود. واژه جاری اصطلاح است و به معنی حساب بانکی نیست.

ذخائر: میزان بدهی پیش بینی شده حسابداری می باشد، مثلا: مالیات شرکت وقتی قطعی نیست و ما ابراز می کنیم، در واقع پیش بینی ما از میزان بدهی است که به صورت ذخیره مالیات ثبت می شود.

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری بخش پنجم

سرمایه: میزان آورده های نقدی و غیر نقدی صاحبان شرکت را سرمایه می گویند.

اندوخته ها: میزان سودی که از طرف شرکت کنار گذاشته می شود که معمولا تحت عنوان اندوخته قانونی، اندوخته طرح و توسعه و اندوخته احتیاطی می باشد.

سود و زیان: میزان سود شرکت طی عملیات مالی که به صورت جاری و انباشته می باشد. منظور از سود و زیان جاری، سود و زیان سال جاری بوده و سود و زیان انباشته، میزان سود سالهای قبل می باشد.

فروش: این حساب برای فروش کالا استفاده می شود که مربوط به شرکت هایی است که کالا را بفروش می رساند.

درآمد: به وجوهی که شرکت کسب می کند اطلاق می شود، که اگر در راستای فعالیت شرکت باشد، رآمد عملیاتی و غیر از آن را درآمد غیر عملیاتی می گویند.

هزینه اداری و تشکیلاتی: کلیه هزینه هایی که در واحد اداری انجام می شود، اطلاق می شود مثل هزینه های قبوض.

هزینه توزیع و فروش: به هزینه هایی که برای فروش کالا، شرکت متحمل می شود، هزینه های توزیع و فروش گفته می شود مانند تبلیغات و بازاریابی.

هزینه های مالی: به هزینه هایی که بابت خدمات مالی پرداخت می شود مانند کارمزد بانکی.

هزینه حقوق و دستمزد: هزینه حقوق و دستمزد پرسنل را شامل می شود.

هزینه های تولید: هزینه هایی غیر مواد مستقیم و حقوق کارگری که مواد را مستقیما به کالا تبدیل می کند، هزینه های تولید گفته می شود.

مفاهیم اولیه حسابداری

آموزش مفاهیم حسابداری بخش ششم

در این قسمت از آموزش مفاهیم حسابداری به معرفی ماهیت حسابها می پردازیم.

در مجموع منظور از ماهیت حساب، ذات هر حساب می باشد. قبل از هرگونه توضیح لازم است زبان حسابداری فرا گرفته شود.

در حسابداری تمام اتفاقات و رویدادهای مالی در قالب 2 واژه بدهکار و بستانکار بیان می شود و تمام رویدادها را با بدهکار و بستانکار شدن تشریح می نمایند.

بطور کلی مثبت بودن را در حسابداری با بدهکار و منفی بودن را با بستانکار نشان می دهند.

ماهیت و ذات تمام دارائیها مثبت است، بنابراین در حسابداری به آن ماهیت بدهکار گفته میشود فلذا دارائیها دارای ماهیت بدهکار هستند.

تفسیر: چون دارائیها بالای صفر است و اصلا نمی تواند منفی باشد، بنابراین گفته می شود دارائیها دارای ماهیت بدهکار هستند. مثلا حساب صندوق را در نظر بگیرید، ما صندوق صفر و زیر صفر نداریم.

بقیه دارائیها هم به همین صورت است و شروع حساب دارائیها با بدهکار شدن آن هاست. متقابلا بدهی ها دارای ماهیت بستانکار هستند، به این معنی که وقتی شرکت در حالت بدهی قرار می گیرد، در حالت منفی است و شروع حساب بدهی ها با بستانکار شدن آن ها می باشد.
درآمد و فروش دارای ماهیت بستانکار هستند.
خرید و هزینه ها کلا دارای ماهیت بدهکار هستند.
در ادامه توصیه می شود آموزش حساب های معین و تفضیلی را در مقالات دیگر دنبال فرمائید.

 

دیدگاه خود را بنویسید