آموزش مدارک مثبته یا مدارک محکمه در حسابداری

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » آموزش مدارک مثبته یا مدارک محکمه در حسابداری

آموزش مدارک مثبته یا مدارک محکمه در حسابداری

آموزش مدارک مثبته یا مدارک محکمه در حسابداری

آموزش مدارک مثبته یا مدارک محکمه در حسابداری

به طور کلی حسابداری برای ثبت اسناد از یک سری مدارک استفاده می کند. در

بحث کاری بابت هر آیتم باید مدارک داشته باشید؛ شخص حسابداری که بدون

مدرک سند را ثبت کند کاملا اشتباه و مردود است. مدارک بر دو نوع است: مدارک

مثبته؛ یعنی نشان می دهد که این رویداد انجام شده ؛ مدارک مثبته محکمه؛

یعنی رسمی هم هست؛ کاملا مورد قبول سازمان ها می باشد. برای نمونه فرم

درخواست صدور چک: با مدارک داخلی است و از روی آن سند صادر می شود.

زمانی که پول خارج می شود از حساب در این فرم ها وارد می شود؛ بابت هر

مسأله ای باید مدرک و فرم وجود داشته باشد. کاملا روشن و واضح است که چه

کاری در شرکت انجام شده است. مدارکی که هزینه انجام شده در آن ثبت شده

را مدارک مثبته می نامند. مدارکی که فاکتوری است هیچ مشکلی ندارد؛ در واقع

برای فاکتور رسمی یک سری مشخصات دارد که دارایی مشخص می کند که چه

خصوصیاتی داشته باشد. از همه مهمتر فاکتور رسمی دارای شماره سریال چاپی

است و نمی توان از سیستم صادر کرد؛ زمانی که فاکتور صادر می شود  دیگر هیچ

جای سوالی باقی نمی گذارد و کاملا واضح است و طبق مدارک انجام می شود.

تمام سندهایی که ثبت می شود + مدرک     مورد قبول د ر زونکن مدارک بایگانی

می شود. فاکتور و مدرک از حالت عادی تبدیل به حسابداری می شود و بعد در بایگانی

قرار می گیرد. همواره با مدارک روبرو هستیم؛ نکته مهم این که هر شخصی و حتی

مدیر باید حسابدار طبق مدارک کتبی سند ثبت شود و نه مدارک شفاهی. حتی زمانی

که فاکتور موجود نیست پشت سند باید مدرکی ضمیمه کرد مبنی بر امضاء شخص و هزینه

ذکر شده. تنها سندی که در پشت آن مدرکی موجود نیست؛ سند افتتاحیه و سند

اختتامیه است. بقیه سند ها باید مدرکی در پیوست آن باشد.

آموزش مدارک مثبته یا مدارک محکمه در حسابداری-آموزش مدارک مثبته یا مدارک محکمه در حسابداری

در بسیاری موارد حسابدار از روی بی تجربگی خود سندی را بدون مدرک ثبت می کند

و بهد از مدتی حسابدار مورد سوال از طرف کارفرما قرار می گیرد. یا ممکن است شرکاء

از هم سوء استفاده کنند؛ به حسابدار گفته شده که بدون مدرک سند را ثبت کند و بعدها

شرکائ با هم به مشکل خوردند و حسابدار دچار مشکل شده است. اصول و ارکان اساسی

برای شروع کار حسابداری مدرک است؛ اگر در کار بدون مدرک سندی ثبت کنیم؛ دچار

مشکلات عدیده خواهیم شد. اگر در شرکتی مشغول شدید که کارفرما یا مدیر مالی نالایق

داشت و اظهار کرد که سند بدون مدرک ثبت شود؛ هر چه سریع تر آن شرکت را ترک کنید

؛ چون درمشکلات پیش آمده حسابدار هم سهیم است. اگر اصول را زیر پا بگذارید خودتان هم

زیر سوال میرود.

آموزش مدارک مثبته یا مدارک محکمه در حسابداری-آموزش مدارک مثبته یا مدارک محکمه در حسابداری

جمله اولیه در حسابداری: جمع آوری اطلاعات؛ اطلاعات مکتوب؛ بعد تجزیه و تحلیل و بعد ثبت

سند؛ باید حتما مدارک موجود باشد تا سند ثبت شود. اطلاعات شفاهی از نظر حسابداری هیچ

ارزشی ندارد. جمع آوری اطلاعات فقط از لحاظ مکتوب و مدارک باید انجام شود.