آموزش طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

آموزش طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

2018-07-13T23:59:46+04:30

آموزش طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

آموزش طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

نحوه مشخص کردن هزینه به ازای انجام دهنده آن یا به عبارتی می خواهیم بدانیم

فردی که هزینه را انجام داده چه شخصی بوده است؟ برای مشخص کردن این که

چه شخصی چه کاری را انجام داده باید حسابداری را تعهدی کنیم. اگر اشتباها در نرم

افزار نقدی ثبت می کنیم، تعهدی ثبت شود.

برای نمونه : هزینه توضیع و فروش با معین طراحی کاتولوگ، مبلغ ۵۰۰ هزار نقدا از

صندوق خارج شده و صندوق می شود بستانکار. اگر بخواهیم بدانیم که هزینه طراحی

را چه کسی انجام داده نمی دانیم، اگر یک سال بعد مدیر اسم طراح چیست؟ هیچ

اطلاعاتی راجع به شخص نداریم و فقط هزینه و صندوق را ثبت کردیم. یکی از مزایای

تعهدی این است که اسم شخص را می توانیم داشته باشیم. هر چند که حساب نقدی

بوده اول نسیه سند می زنیم و بعد حساب های پرداختنی، در جای دیگر ثبت جدید می زنیم.

این حساب بدهکار و بستانکار شد، حساب گردش داده شد تا اسم شخص را بتوان ثبت

کرد. اگر حساب پرداختنی نباشد نمیتوان اسم شخص را وارد کرد به دلیل این که معین

هزینه نوع هزینه است. با حساب های دریافتنی و پرداختنی هست که می توان اشخاص

را نگه داشت، حساب بستانکار و بدهکار شد فقط از این جهت که اسم شخص را نگه داریم

و ثبت کنیم.

آموزش طبقه بندی هزینه ها در حسابداری-آموزش طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

زمانی که واحد جدیدی به شرکت اضافه شده است ، یک اتاق یا یک ساختمان،

مدیر می گوید  هزینه هایی که در این ساختمان است را به صورت جداگانه مشخص

کنید ، طوری که با هزینه های شرکت تداخل پیدا نکند. برای تفکیک واحدهای هزینه،

اگر نرم افزار باشد باید نرم افزاری باشد که قابلیت مراکز هزینه داشته باشد. زمانی

که هزینه را ثبت می زنیم می پرسد  برای کدام مرکز هزینه است، یعنی کدام واحد،

( واحد اداری، واحد تولید، واحد فروش و….) ، واحدی را که مربوطه را در سیستم

ثبت می کنیم. زمانی که از واحد مربوطه گزارش بگیریم به تفکیک گزارش ارائه می

دهد و این موضوع زمانی است که شما نرم افزاری دارید با این قابلیت. زمانی است

که یک نرم افزار عادی دارید مثل بازرگانی، یا رافع، یا هلو، در این جا باید  در گروه هزینه ها

، هزینه ای با عنوان آن واحد تحت عنوان حساب کل تعریف کنید، نمونه: هزینه اداری ۲،

بعد معین ها را وارد کنید  و هر زمان هزینه ای در واحد بود از حساب کل با معین ها

استفاده کنید و در نهایت یک گزارش به تفکیک ارائه می دهید.

آموزش طبقه بندی هزینه ها در حسابداری-آموزش طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

اگر در این زمینه بخواهید حرفه ای عمل کنید نیاز به مراکز هزینه مستقل نیاز دارید،

نرم افزارهایی بابت این کار آماده شده و می توان استفاده کرد. حتی اگر نرم افزار

حساب تفضیلی شناور هم داشته باشد می توان این کار را انجام داد. شرکت هایی که

دو یا سه شعبه دارند هم همین کار را انجام می دهند و مراکز هزینه تشکیل می دهند ،

چون قیمت تمام شده برایشان خیلی مهم است. شرکت هایی که مراکز هزینه دارند می

توانند علاوه بر هزینه،  درآمد را نیز تخصیص دهد.

دیدگاه خود را بنویسید