آموزش صورت حساب های انتظامی

آموزش صورت حساب های انتظامی

2019-10-26T12:48:20+03:30

آموزش صورت حساب های انتظامی به طور کلی حساب هایی که بابت نگه داری امانت و بابت ضمانت استفاده می شود را به نام حساب های انتظامی هستند. آموزش صورت حساب های انتظامی به این معنی که حساب های انتظامی دارای سر فصل حسابی که دارای ماهیت باشد و در صورت های مالی جایگاهی داشته باشد، نیست.

برای نمونه زمانی که یک فقره چک از شرکت ها یا پرسنل به صورت تضمین دریافت می کنیم، از حساب های انتظامی استفاده می شود. یعنی زمانی که یک فقره چک بابت تضمین دریافت می کنیم، گفته نمی شود اسناد دریافتنی بدهکار، چون تعریف اسناد دریافتنی این بود که قرار است وصول شود و جزء دارایی های ما باشد، این درحالی است که حساب انتظامی را با عنوان امانت ذکر می کنیم.

آموزش صورت حساب های انتظامی به طور کلی چک های تضمینی و اسنادی که بابت ضمانت هست را که ممکن است سفته هم در آن موجود باشد جزء حساب های انتظامی محسوب می کنیم.

آموزش صورت حساب های انتظامی روش ثبت حساب های انتظامی:

حساب های انتظامی بدهکار و طرف حساب انتظامی بستانکار و معین هر دو طرف می شود اسناد ما نزد دیگران و اگر دیگران پرداخت کردند، می شود اسناد دیگران نزد ما. اسناد دیگران اگر حساب تفصیلی هم داشته باشد، می تواند باشد چک شماره فلان یا سفته به شماره سریال فلان، خلاصه کلام این که حساب های انتظامی برای تضمین استفاده می شوند و اگر برای تضمین چک یا سفته ای می دهید از این ثبت استفاده می کنیم. آموزش صورت حساب های انتظامی اگر جایی در حساب ها نداریم، برای این که آمار داشته باشیم، چه تعداد چک امانت دادیم و چه تعداد چک امانت گرفتیم و زمانی که چک را تصویه می کنیم یعنی به صاحبش بر می گردانیم، اگر ما دریافت کننده باشیم یا از آن جایی که امانت دادیم و پس می گیریم این حساب ها را به حالت عکس می شود و بسته می شود، یعنی بستن آن به

صورت : طرف حساب انتظامی بدهکار و حساب انتظامی بستانکار،

این روش در شرکت های پیمانکاری کاربرد زیادی دارد و چون شرکت های پیمانکاری معمولا ضمانت یا چک را به صورت امانت نزد کارفرما یا شخص دیگر نزد بانک می گذارند و همگی می شود حساب های انتظامی. در فصل بعدی به موضوعاتی مرتبط می پردازیم .

دیدگاه خود را بنویسید