آموزش زمان استفاده از اسناد اتوماتیک

آموزش زمان استفاده از اسناد اتوماتیک

2019-10-12T12:44:05+03:30

آموزش زمان استفاده از اسناد اتوماتیک در نرم افزار

آموزش زمان استفاده از اسناد اتوماتیک در نرم افزار

برای استفاده از سند دستی و اتوماتیک چه زمانی اقدام شود؟

به طور کلی یک حسابدار فاکتورها را باید به صورت اتوماتیک ثبت کند، به این دلیل که در سند اتوماتیک زمانی که فاکتور را باز می کنیم، تعداد می توان داد و گزارش تعدادی می توان گرفت و در سند دستی فقط ارزش ریالی وارد می شود و اگر ذکر می شود خرید به این رقم و مشخص نیست به چه تعدادی و این گونه انبار نمی توان که استفاده شود و این مسأله مهمی در حسابداری است و باید موجودی انبار را بتوان گرفت.

آموزش زمان استفاده از اسناد اتوماتیک در نرم افزار فاکتورها

اعم از خرید، فروش و برگشتی لزوما نمی توان دستی زد، مورد بعدی چک ها هستند که از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، به جهت تاریخ سررسید، نوع بانک، مبلغ و اگر چک ها، چه دریافتی و چه پرداختی زیاد باشند، گزارش این ها را تحت عنوان دریافتنی و پرداختنی کاری را برای کارفرما حل نمی کند.

برای نمونه کارفرما تمامی چک های دریافتی از دنیا کالا را درخواست می کند و اگر بزنیم اسناد دریافتنی تمامی چک ها را نشان می دهد ،یا چک های پرداختنی به پارس شعله را درخواست می کند و باز هم اگر بزنیم اسناد پرداختنی تمامی چک ها را مشاهده می کنیم و یا چک های تاریخ گذشته وصول نشده را درخواست می کند.

آموزش زمان استفاده از اسناد اتوماتیک در نرم افزار

باز به تعریف اول حسابداری باز می گردیم که هدف گزارش بوده و با این امکان سیستم منطقی نیست که دریافت و پرداخت چک را به صورت دستی وارد کنیم و لزوما اسناد دریافتنی و پرداختنی را به صورت اتوماتیک وارد می کنیم.

آموزش زمان استفاده از اسناد اتوماتیک در نرم افزار

مورد بعدی که به صورت اتوماتیک می توان وارد کرد، بقیه موارد است، یعنی هر آن چه که در حسابداری اتفاق می افتد، هزینه، درآمد، دریافت، پرداخت، واریز، برداشت وهمه این ها می توان اتوماتیک اتفاق بیافتد.

سوال این است که بقیه مواردی را که می توان هم دستی وارد کرد و هم اتوماتیک از چه روشی استفاده شود؟

این مورد را حسابدار تعیین می کند چون اگر روش اتوماتیک وارد کنید، حجم سندها بالا می رود و در سند دریافت فقط می توان دریافت ها را وارد کرد و تمامی موارد را در سند دستی اعم از دریافت، پرداخت را می توان با هم وارد کرد و لزومی ندارد که تک تک موارد را وارد کرد.

زمانی که می توان در سند دستی 40 رویداد را در یک سند ثبت کرد، در حالت اتوماتیک باید 40 سند را ثبت کرد، بابت هر دریافت و پرداخت باید تک تک سند زده شود.

آموزش زمان استفاده از اسناد اتوماتیک در نرم افزار 

بنابراین در مواردی به غیر از فاکتور و چک مختار هستید که سند را دستی یا اتوماتیک ثبت کنید.

چه زمان هایی لازم است از سند دستی استفاده شود یا به عبارتی غیر از سند دستی نمی توان سند دیگری زد؟

مواردی که هزینه ها یا درآمدهایی داریم که نصیه باشند. برای نمونه هزینه ای با عنوان رنگ آمیزی شرکت اتفاق افتاده است و چون پرداختی انجام نشده نمی توان سند زد و بنابراین باید سند دستی زد و یا تنخواه گردان منطقی نیست و لیست هزینه را نمی توان تک تک تعریف کرد و بهتر است دستی صادر شود و در بقیه موارد حسابدار باید تصمیم بگیرد که از کدام روش استفاده کند.

دیدگاه خود را بنویسید