آموزش رابطه بین هزینه و درآمد با سرمایه

آموزش رابطه بین هزینه و درآمد با سرمایه

2019-11-11T12:12:27+03:30

آموزش رابطه بین هزینه و درآمد با سرمایه

آموزش رابطه بین هزینه و درآمد با سرمایه

رابطه بین هزینه و درآمد با سرمایه چیست؟

آیا اگر هزینه می کنیم؛ سرمایه کاهش پیدا می کند  و یا اگر درآمد کسب می کنیم

؛ سرمایه افزایش پیدا می کند .

به طور مستقیم هیچ رابطه ای بین سرمایه و درآمد و هزینه نیست؛ ولی غیر مستقیم

چرا؛ این مسأ له را د ر نظر داشته باشید که گروهی حساب داریم به نام سرمایه

. دارایی  جاری و دارایی ثابت را تعریف کردیم و بعد در طرف چپ ترازنامه گفتیم که

بدهی جاری؛ بدهی های بلند مدت و سرمایه؛ بعد از مد تی که حسابدار حرفه ای

می شود؛ یک حقوقی هست تحت عنوان صاحبان سهام؛ این گروه صاحبان سهام

همانند گروه دارایی جاری؛ ثابت و نامشروح یک گروه حساب است؛ گروه یعنی چه؟

یعنی یک سصری حساب را در دل خود جای می دهد. زمانی که گفته می شود گروه

دارایی جاری شامل چه حسابی است: صندوق؛ بانک؛ تنخواه؛ اسناد دریافتنی و …

آموزش رابطه بین هزینه و درآمد با سرمایه-آموزش رابطه بین هزینه و درآمد با سرمایه

گروه بدهی ها یعنی چه: حساب های پرداختنی؛ اسناد پرداختنی

حقوق صاحبان سهام هم یک گروه است و در جلسات پایانی اضافه می شود. غیر از

سرمایه یک موردی داریم به نام اندوخته ها  و سود و زیان. یعنی هر سه مورد متعلق

به صاحبان سهام است.  سرمایه ثبت شده و ثابت است ولی موارد دیگر تغییر می کند.

سود  و زیان: اگر درآمد بیشتر از هزینه باشد می شود سود؛ اما اگر در آمد کمتر از هزینه

باشد می شود زیان . چه سود  باشد و چه زیان سهام دارها با آن مستقیم روبرو هستند.

سرمایه اضافه نمی شود و یا هزینه سرمایه را کم نمی کند؛ ولی غیر مستقیم مرتبط است

؛ چون این موارد در گروه صاحبان سهام هستند. سرمایه یک عدد مشخص و ثابت است

ولی سود  وزیان هر ساله تغییر می کند . سود و زیان می شود  سود و زیان جاری (

یعنی برای سال جاری) و انباشته ( یعنی مربوط به سنوات گذشته).  چه سود و چه زیان

جمع شده و به صورت سود و زیان انباشته معرفی می گردد. این جا درآمد و هزینه تأثیرش

هست نه مستقیم روی سرمایه.

آموزش رابطه بین هزینه و درآمد با سرمایه-آموزش رابطه بین هزینه و درآمد با سرمایه

دارای= بدهی + سرمایه؛ سرمایه جزء همین معاد له است اما درآمد  – هزینه برای

خدماتی است و در بازرگانی خرید و فروش و قیمت تمام شده و سایر مسائل داریم؛ به

هر حال چه این باشد و چه آن هر دو تاثیر می گذارد و قیمت تمام شده مشخص می شود.

دیدگاه خود را بنویسید