آموزش حساب تفصیلی شناور در حسابداری

آموزش حساب تفصیلی شناور در حسابداری

2019-06-17T14:43:56+04:30

آموزش حساب تفصیلی شناور در حسابداری

آموزش حساب تفصیلی شناور در حسابداری

حساب تفصیلی را در نرم افزارها آموختید، که یک حساب کل تعریف می کردیم و حساب معین و تفصیلی را معرفی می کردیم.

برای نمونه حساب های دریافتنی که کل ما بود و معین آن بدهکاران تجاری و در تفصیلی نام ها را معرفی میکردیم. این می شود تفصیلی ثابت، یعنی هر حساب معین تفصیلی خاص خودش را دارد. مشکلی که حساب تفصیلی داشت این است که اگر شخصی را تحت حساب تنخواه گردان، حقوق پرداختنی، مزایده، وام بخواهیم تعریف کنیم، یک نفر در چند جا باید حسابش تعریف شود و اگر در چند جای مختلف یک اسم را ثبت کنیم، باید گزارشات نیز تفکیکی گرفته شود.

 آموزش حساب تفصیلی شناور در حسابداری حساب معین ریز کل است و حساب تفصیلی ریز حساب معین است. برای نمونه موجودی نقد و بانک می شود به عنوان حساب کل و یکی از معین های موجودی نقد و بانک، بانک ها هستند و معین می شود بانک ها، حساب تفصیلی نیاز دارد که اسم بانک ها را نام ببریم. به این تعریف می گوییم حساب تفصیلی.

ریز حساب معین که حساب تفصیلی است با توجه به پیشرفت نرم افزارها، بعضا نرم افزارها تفصیلی شناور می گیرند. آموزش حساب تفصیلی شناور در حسابداری برای نمونه در پروژه یک آقای همتی داریم که تحت عنوان تنخواه گردان در این شرکت است.

1- موجودی نقد و بانک در حساب کل

2- تنخواه گردان ها و تفصیلی را می گفتیم تنخواه همتی.

در این قسمت همتی یک بار تکرار می شد. در قسمت مساعده چون آقای همتی مساعده می گیرد باید در قسمت مساعده ذکر شود. مساعده سایر حساب های دریافتنی با معین مساعده کارکنان و تفصیلی (چون نام همتی چندین بار آمده مساعده ذکر می شود ) مساعده همتی.

در قسمت وام: سایر حساب های دریافتنی با معین وام کارکنان و تفصیلی وام همتی.

در قسمت حقوق بگیران: حقوق پرداختنی با معین حقوق پرسنل و حقوق همتی. آموزش حساب تفصیلی شناور در حسابداری شاید به طور اشتباه زیر گروه را اشتباه ثبت و در زیر گروه دیگری قرار گیرد.

همتی در چند جا ثبت شده و زمانی که این نام را وارد سیستم می کنید، مشخص نیست که در وام است یا مساعده است. آموزش حساب تفصیلی شناور در حسابداری نام همتی در این جا 4 مرتبه تعریف شده، در نرم افزارهای معمولی یک تفصیلی تعریف می کنیم که ثابت است و به معین متصل می شود و به اجبار این کار را انجام می دهیم.

این ها همگی مشکلات تفصیلی ثابت است. در سیستم های پیچیده تر، تفصیلی شناور است . تفصیلی شناور یعنی به جای این که نام همتی 4 مرتبه ذکر شود، یک حساب همتی تحت تفصیلی شناور انتخاب می کنیم و بعد با حساب های مختلف این را ارتباط می دهیم، کلمه شناور یعنی می تواند با حساب های مختلف ارتبط بگیرد، زمانی که همتی را انتخاب می کنیم در سیستم، می گوید کدام معین ، می گوییم تنخواه گردان. یک حساب تفصیلی شناور، همزمان به چند حساب وصل می شود.

حجم حساب ها کم می شود و یکی از مزایای مهم این سیستم این است که نفرات را مکرر در سیستم تکرار نکردیم و دوم این که کافیست از نام شخص در سیستم گزارش بگیریم، به تفکیک به ما گزارش می دهد.

در سیستم مسأله ای با نام تفصیلی سایر ذکر شده است، در نرم افزارها حسابها سه سطحی هستند، کل، معین و تفصیلی، زمانی که اطلاعات پایه داده می شود، خود نرم افزار اتوماتیک آن را به حساب تفصیلی می برد. برای تعریف هر شخصی باید از حساب تفصیلی سایر استفاده کنید.

دیدگاه خود را بنویسید