آموزش حسابداری کاردکس انبار

آموزش حسابداری کاردکس انبار

2017-11-14T14:59:31+03:30

انواع کاردکس:

آموزش حسابداری کاردکس انبار

۱-کاردکس تعدادی : در این نوع کاردکس کالا از نظر تعداد ورود ، تعداد خروج و تعداد مانده مشخص می نماید که وقتی کاردکس یک کالا پر می شود مانده آن به صفحه بعد مربوط به همان کاردکس وارد می شود البته در حال حاضر نرم افزار انبار به این صورت عمل می کند و در صورتی که بنا به هر دلیلی شرکت از نرم افزار استفاده نمی نماید این کاردکس ها از بازار تهیه و هر کاردکس در زونکن خود بایگانی می شود مثلا کالای الف دارای زونکنی است که کاردکس آن از ابتدا تا پایان دوره مالی در آن قرار می گیرد و کالای ب ، ج و… نیز به شرح گفته شده عمل می شود.

به کاردکس تعدادی کارت موجودی کالا نیز گفته می شود.

کارت موجودی کالا

نام کالا : صدف                             از تاریخ ……….. تا تاریخ …………..

ردیف

تاریخ

شرح

وارده

صادره

مانده (موجودی)

۱

۱۰/۰۵/۹۴

طی فاکتور شماره ۲۵ و رسید انبار ۳۶

۱۰۰

۱۰۰

۲

۲۰/۰۵/۹۴

طی فاکتور شماره ۵۷ و حواله انبار ۶۹

۵۰

۵۰

۳

۱۰/۰۶/۹۴

طی فاکتور شماره ۲۰ و رسید انبار ۲۵

۵۰

۱۰۰

۴

۱۵/۰۶/۹۴

طی فاکتور شماره ۱۲ و حواله انبار ۲۴

۶۰

۴۰

۵

۱۶/۰۶/۹۴

طی فاکتور شماره ۱۳ و حواله انبار ۴

۲۰

۲۰

۶

۱۸/۰۶/۹۴

طی فاکتور شماره ۱۳۹۵ و رسید انبار ۲۱

۵۰

۷۰

 ۲-کاردکس تعدادی- ریالی : به این نوع کاردکس ، کاردکس حسابداری نیز گفته می شود  (کارت حسابداری موجودی کالا) . در این نوع کاردکس علاوه بر تعداد ورود ، خروج و مانده مقادیر ریالی آن را نیز اضافه می نماییم که در کاردکس حسابداری روشهای ارزیابی کالاها جهت تعداد مانده به صورتFIFO ، LIFOو Average ثبت می گردد .

آموزش حسابداری کاردکس انبار

معرفی کاردکس تعدادی- ریالی :

نام کالا : درج نام کالای مورد نظر .

نقطه سفارش : برای اینکه مدیریت انبار به خوبی انجام شود ، هر کالا قبل از اینکه موجودی آن به پایان برسد تعداد آنرا در بالای کاردکس آن ثبت می کنند تا به این صورت انباردار با رسیدن به موجودی مورد نظر این تعداد را به واحد مربوطه ارائه می نماید تا نسبت به خرید مجددا اقدام لازم صورت گیرد .

مثلاً کاردکس کالایی به نقطه سفارش ۱۰۰ تنظیم شده است انباردار به محض مشاهده موجودی ۱۰۰ سفارش خرید را اعلام می نماید که در اینجا بعضاً از گزینه حداکثر موجودی یا حداقل موجودی استفاده می کنند و این دو گزینه به این مفهوم است که اگر موجودی کالایی به تعداد حداکثر پیش بینی شده رسید از خرید بعدی جلوگیری شود و یا اینکه اگر موجودی انبار به حداقل خود رسید جهت خرید مجدد اطلاع داده شود ولی به طور خلاصه نقطه سفارش به عنوان نقطه سفارش خرید مجدد در نظر گرفته می شود .

ردیف : هر خرید یا فروش در یک سطر و با یک شماره از ابتدا نوشته می شود .

تاریخ : تاریخ ورود یا خروج کالا به انبار می باشد .

شماره رسید / حواله انبار: در صورت خرید شماره رسید مربوطه و در صورت فروش شماره حواله خروج درج می شود .

شرح :

جهت خرید شرح به صورت : خرید طی فاکتور …….

و جهت فروش شرح به صورت : فروش طی فاکتور ……

وارده (خرید) : در این قسمت تعداد ورود کالا همراه با نرخ خرید و مبلغ کل که حاصل ضرب تعداد × نرخ می باشد ثبت می شود .

نکته :

ستون وارده صرفاً بابت خرید نیست بلکه اگر کالای فروخته شده نیز مرجوع شود از این ستون استفاده میشود .

صادره (فروش) : این ستون هم مانند ستون قبل بابت خروج کالا و مبالغ مربوطه ( در ادامه شرح داده می شود ) ثبت می شود .

نکته :

مقصود از صادره فقط فروش نمی باشد بلکه کالای برگشت از خرید نیز در اینجا ثبت میگردد .

موجودی : این ستون تعداد و مبلغ مانده را نشان می دهد .

نام کالا :کارت موجودی کالانقطه سفارش :

موجودی

صادره (فروش)

وارده (خرید)

شرح

شماره رسید /

حواله انبار

 

تاریخ

ردیف

مبلغ کل

تعداد

مبلغ

نرخ

تعداد

مبلغ

نرخ

تعداد

از آنجا که کالای وارد شده در انبار در مقاطع مختلف از دوره مالی و با قیمت های مختلف وارد می شود موجودی پایان دوره که نقش مستقیمی در سود و زیان دارد با وجود ورود کالا با قیمت های مختلف باید به صورت حسابداری و روش ارزیابی موجودی کالای پایان دوره تعیین ارزش شوند .

روشهای ارزشیابی پایان دوره ۳ روش می باشد :

  • روش FIFO(Frist in frist out ):

در این روش اولین خروجی به قیمت اولین ورودی محاسبه می شود  به این صورت که قیمت های خرید در کاردکس کالا ثبت می شود و اولین خروجی کالا از انبار بر مبنای رقم خرید اول و زمانی که تعداد خرید اول تمام می شود بر مبنای قیمت خرید دوم و همین طور الی آخر درج می شود .

 

آموزش حسابداری کاردکس انبار.آموزش حسابداری کاردکس انبار.آموزش حسابداری کاردکس انبار.آموزش حسابداری کاردکس انبار.آموزش حسابداری کاردکس انبار.آموزش حسابداری کاردکس انبار.آموزش حسابداری کاردکس انبار.آموزش حسابداری کاردکس انبار.آموزش حسابداری کاردکس انبار.آموزش حسابداری کاردکس انبار.آموزش حسابداری کاردکس انبار.