آموزش حسابداری کاربردی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » آموزش حسابداری کاربردی

آموزش حسابداری کاربردی

آموزش حسابداری کاربردی به تعریف حسابداری ، وظایف حسابدار، نحوه سند زدن ؛ ماهیت حساب ها و سایر موارد پرداخته میشود. برای ورود به یک حرفه باید تعریفی از آن ، داشته باشیم؛ برای نمونه زمانی که در حرفه درمانی وارد می شویم؛ باید آگاه باشیم که  در آن چه مجموعه کارهایی انجام داده می شود.

آموزش حسابداری کاربردی

برای حسابداری هم ابتدا باید تعریفی داشته باشیم؛ یک حسابدار بر اساس این تعریف وظیفه خود را انجام میدهد.

هدف اصلی حسابداری که در بیشتر مواقع متأسفانه مغفول می ماند؛ بحث هدف از کار حسابداری است؛ این که چرا حسابدار یک سری کار را انجام میدهد؛ اگر قرار بر این است که مدارک شرکت توسط حسابدار دریافت و بایگانی شود؛ ثبت سند و بایگانی  کار سختی نیست وهر شخصی ازعهده این کار برمی آید ؛ آن چیزی که حسابداری را ملموس وقابل استفاده می کند؛ بحث گزارشات است.

تعریف حسابداری :

تعاریف مختلفی در رابطه با حسابداری ارائه شده است؛ اما بطور خلاصه ، ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده ؛ سپس اطلاعات را با تجزیه وتحلیلی که انجام می دهیم تبدیل به سند حسابداری و در نهایت آن را در دفاتر و نرم افزار حسابداری وارد می کنیم تا به هدف اصلی حسابداری یعنی گزارشات برسیم.

 

گزارشات حسابداری :

 تمامی هدف از حسابداری ارائه گزارشات است. اگرحسابدار تعداد بسیار زیادی سند را ثبت و در نهایت  نتواند گزارشات مورد نظر مدیر مجموعه را ارائه ننماید ؛ حسابداری زیر سوال میرود. در بدو امر باید این نکته را بدانیم که اگر در جایی برای کار حسابداری حضور پیدا می کنیم؛ باید آماده ارائه گزارشات باشیم.

گزارشات حسابداری

گزارشات چه فایده ای دارند؟

گزارشات در واقع  ثبت گذشته های مالی یک شرکت است و با دیدن گزارشات، مدیر مجموعه می تواند برای آینده کاری خود سیاست گذاری نماید. که این مسأله یکی از اهداف مهم حسابداری به شمار می آید.

 

بخشی از آموزش حسابداری کاربردی

در حسابداری دو واژه بیشتر نداریم: بدهکار و بستانکار ؛ و قرار است که تمامی رویدادها اعم از:

دریافت ها، پرداخت ها، هزینه ها، واریز، برداشت، خرید و فروش و… از این دو واژه استفاده شود و بنابراین با فرمول های سخت و پیچیده روبرو نیستیم . با بدهکار و بستانکار کردن حسابها خیلی راحت اطلاعات را تبدیل به اسناد حسابداری می کنیم .در سند حسابداری این نکته را می آموزیم که چگونه رویداد مالی را به چه صورت بدهکار و بستانکار کنیم.

آموزش حسابداری کاربردی

برای نمونه پولی را شرکت از بانک به صندوق شرکت واریز کرده است؛ در واقع حساب صندوق ما افزایش و حساب بانک کاهش پیدا کرده است؛ به طور کلی افزایش در حسابداری را بدهکار و کاهش را بستانکار میگویند.

با توجه به مثال فوق، زمانی که گفته می شود پول واریز شده یعنی صندوق افزایش پیدا کرده که می شود بدهکار و بانک کاهش پیدا کرده که می شود بستانکار، البته بحث ماهیت هم باید در نظر گرفته شود و نحوه نوشتن سند به اینصورت است که بدهکار را باید سمت راست و بستانکار در سمت چپ نوشته شود:

صندوق****                                   

بانک****

یک مثال از آموزش حسابداری کاربردی

برای نمونه اگر مبلغ  1000000 ریال از بانک وارد صندوق شود؛ حساب بانک بستانکار و صندوق بدهکار است. این ثبت مربوط می شود به یک رویداد مالی بشرح زیر:

صندوق 1000000                                          

بانک 1000000

یک اثاثیه به مبلغ 5000000 ریال خریداری شده و مبلغ آن از بانک پرداخت شده است:

تحلیل : اموال و اثاثیه شرکت افزایش پیدا کرده که می شود بدهکار و بانک مبلغش کاهش پیدا کرده که می شود بستانکار.

اموال و اثاثیه5000000                                          

بانک 5000000

وجهی را از صندوق به تنخواه گردان شرکت پرداخت کردیم؛

تحلیل : حساب تنخواه گردان افزایش پیدا کرده که می شود بدهکار و صندوق می شود بستانکار:

تنخواه گردان 200000                                              

صندوق 200000

آموزش حسابداری کاربردی به همین سادگی!!!

در واقع شما با چندین واژه و سرفصل آشنا می شوید و با همین حدودا ۲۵ واژه کار را می آموزید. زمانی که صدور سند انجام شد؛ گزارشات از آن استخراج می شود.

حسابداری کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

انواع ماهیت ها بخش دیگری از آموزش حسابداری کاربردی

تمامی سر فصل هایی که تعریف میشود دارای ماهیت است، قبل از تعریف ماهیت باید با زبان حسابداری آشنا شوید، هر حرفه و رشته ای دارای زبان است، برای مثال یکی از واژگان موجود در فیزیک، عمل و عکس العمل است، واژه موجود در تجارت داد و ستد است، واژه موجود در اجتماع و فرهنگ، رفت و آمد است؛ در علم حسابداری واژه مورد استفاده، بدهکار و بستانکار است و هیچ واژه دیگری وجود ندارد.

به طور کلی در حسابداری زمانی که حسابی مثبت می شود (اضافه می شود) را بدهکار و منفی شدن (کم شدن) را بستانکار میگویند و حساب ها بر اساس ماهیت، بدهکار و بستانکار می شود.

ماهیت دارایی ها: تمام دارییها دارای ماهیت بدهکار (مثبت) هستند.

تحلیل: ما هیچ وقت صندوق و بانک زیر صفر و منفی نداریم.

ماهیت بدهی ها: تمام بدهی ها دارای ماهیت بستانکار (منفی) هستند.

تحلیل: وقتی شرکت بدهکار میشود در حالت منفی قرار میگیرد.

درآمد ماهیتا و هزینه ها ماهیتا بدهکار است، این قانون و قاعده حسابداری است.

یکی از موارد مهم در حسابداری تعیین ماهیت مانده حساب می باشد.

حسابها درطول دوره مالی بدهکار و بستانکار می شوند و در پایان هر تراکنش یا رویداد مالی دارای یک مانده هستند.

ماهیت مانده حساب می تواند یکی از موارد زیر باشد:

آموزش حسابداری کاربردی

ماهیت بدهکار

حساب های با ماهیت بدهکار حسابهایی هستند که همیشه مانده آنها بدهکار است ،بستانکار شدن مانده این حسابها به معنی ثبت سند حسابداری اشتباه می باشد و بایدآنرا اصلاح کرد.

حساب های گروه دارایی های جاری، دارایی های ثابت، هزینه ها و بهای تمام شده دارای ماهیت بدهکار می باشند.

 

ماهیت بستانکار

حساب های با ماهیت بستانکار حسابهایی هستند، که همیشه مانده آنها بستانکار است. بدهکار شدن مانده این حسابها به معنی ثبت سند حسابداری اشتباه می باشد و باید آنرا اصلاح کرد.

حساب های با ماهیت بستانکار شامل حساب های گروه بدهی های جاری ، بدهی های بلند مدت، سرمایه و درآمد می باشند.

نکته: ماهیت برخی از حساب ها با توجه به تاثیر آنها در افزایش یا کاهش مقدار سرمایه شرکت یا دارایی ها مشخص می شود.

حساب درآمد، هزینه و ذخیره استهلاک از این جمله می باشند.

حساب های گروه درآمد به دلیل افزایش دادن سرمایه دارای ماهیت بستانکار و حساب های گروه هزینه به دلیل کاستن از سرمایه دارای ماهیت بدهکار می باشند. حساب ذخیرهاستهلاک نیز چون کاهنده دارایی ها می باشد دارای ماهیت بستانکار است.

آموزش حسابداری کاربردی

حساب های با ماهیت دوگانه

اینگونه حسابها را می توان یا در سمت راست معادله حسابداری قرار داد و یا در سمت چپ و مانده آن ها در پایان سال می تواند بدهکار یا بستانکار باشد مانند حساب جاری شرکا

 

حساب های فاقد ماهیت

این گروه شامل حساب هایی هستند جنبه تعهدی دارند و تغییرات در آن ها رویداد مالی حساب نمی شود. حساب های انتظامی از جمله این حساب ها می باشد.

در نرم افزارهای حسابداری معمولا می توان در هنگام تعریف کد حسابداری ، ماهیت آن حساب را نیز مشخص نمود. در قسمت تعریف کدینگ حسابداری ، هنگام تعریف یک کد حسابداری می توان مشخص نمود که این حساب دارای ماهیت بدهکار است یا بستانکار و یا دوماهیتی.

آموزش حسابداری کاربردی

تعریف حساب معین در این بخش از  آموزش حسابداری کاربردی

در کلیه بنگاههای اقتصادی، یک گزارش درون سازمانی وجود دارد و یک گزارش برون سازمانی گزارشی که به افراد داخل شرکت گزارش داده میشود،گزارش  درون سازمانی ،و گزارشاتی هم به بیرون سازمان میدهیم ،گزارش برون سازمانی گفته میشود .مثل ارائه گزارش به امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و یا برخی ازموسسات مالی اعتباری مثل بانکها که از بیرون به  گزارشات نیاز دارند.

گزارشات برون سازمان به حسابهای کلی نیاز دارند و گزارشات درون سازمانی به ریز حسابها احتیاج دارند:

مثلا در داخل سازمان هیچ مدیری نمی گوید ما کلا چقدر طلبکار ویا کلا چه میزان بدهکاریم بلکه ریز طرف حسابها را میخواهد ولی افراد بیون سازمان مثلا تامین اجتماعی به ریز حسابها کاری ندارند و بیشتر بدنبال کلیات هستند. بنابراین افراد بیرون سازمان بیشتر بدنبال حساب کل هستند و  داخل افراد داخل شرکت بیشتر دنبال جزئیات می گردند .

با حسابهای کل نمی توان گزارش دقیقی به مدیریت داد .برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه فرمایید:

اگر بسته ای را به جایی پست کنید و در جای گیرنده فقط ذکر شود:میدان ونک،این بسته بجایی نمیرسد بنابراین لازم است آدرس ریزتر شود مثلا در ادامه آدرس برج آسمان آورده شود بسته به مقصد نزدیکتر میشود و حال اگر در ادامه عنوان شود: واحد204اداری ،حال بسته به مقصد میرسد.

 

در مثال فوق آدرس از کل به جزو رسیده تا مقصد معلوم شود.که میتوان آنرا به حسابها بصورت :کل-معین- تفصیلی تشبیه نمود.

مثلا مدیر شرکت موجودی بانکها را میخواهد و اگر گفته شود در بانکها موجودی ۲ میلیارد ریال است ، قطعا این گزارش مورد نظر مدیریت نیست بلکه ایشان گزارشی را میخواهد که موجودی هر بانک را به تفکیک اعلام نماید. در واقع گزارش معین و تفصیلی را نیاز دارد.

در این بخش از آموزش حسابداری کاربردی فعلا در مورد حساب معین  توضیح میدهیم

 

معین هر حساب را چگونه تشخیص دهیم ؟

اسم هر حساب معین آن میشود و معین بمعنی اسم یا ریز هر حساب. یا به نوعی جواب چه کسی و چه چیزی میباشد:

مثلا بانک ، کدام بانک؟   بانک ملی، بانک صادرات،بانک ملت  .

دیدگاه خود را بنویسید