آموزش حسابداری پیمانکاری

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » آموزش حسابداری پیمانکاری

آموزش حسابداری پیمانکاری

آموزش حسابداری پیمانکاری

آموزش حسابداری پیمانکاری

حسابداران برتر در این بخش آموزش حسابداری پیمانکاری،بطور مختصر ارائه مینماید:

عوامل حسابداری پیمانکاری عبارتند از کارفرما، پیمانکار و قرارداد.

کارفرما شخص یا شرکتی است که به نوعی به شرکت پیمانکاری نیاز پیدا می کند.

پیمانکارشخص یاشرکتی است که انجام پروژه رابرعهده می گیرد و دارای زمینه های کاری مختلف هستند.

 • پیمانکاری طرح های عمرانی ( ابنیه، راه سازی و …): این شرکت ها منحصراً در زمینه عمرانی فعالیت میکنند.

• پیمانکاری خدماتی ( نیروی انسانی): این نوع شرکت ها تأمین نیروی انسانی مورد نظر کارفرما را بر عهده می گیرند.

• پیمانکاری تولیدی: شرکت های پیمانکار تولیدی بنابر نیاز کارفرما کالایی را تولید می کنند.

آموزش حسابداری پیمانکاری

انواع قرارداد پیمانکاری:

۱- قرارداد مقطوع: در این قرارداد در ابتدا قیمت قطعی پروژه معلوم میشود.

۲- قرارداد امانی: دراین قرارداد پروژه به پیمانکار سپرده میشود و در نهایت برآورد قیمت می شود.

۳- قرارداد دستمزد:دراین دسته ازقراردادهاپس ازاتمام پروژه براساس دستمزدهاوموتدمصرفی پروژه برآوردقیمت میشود.

پس از برگزاری مناقصه توسط کارفرما و انتخاب شرکت پیمانکار قرارداد منعقد می شود.

مناقصه بدین معناست که کارفرماجهت انجام طرحی اعلام نیازبه پیمانکارمیکند وشرکت های واجدشرایط بااعلام قیمت خودبرای انجام پروژه دراین مناقصه

شرکت میکنند.

به طور کلی چهار نوع مناقصه وجود دارد که شرح آن ها به صورت زیر است:

۱- مناقصه عمومی: در مناقصه عمومی از تمامی پیمانکاران مرتبط برای انجام کار دعوت می شود.

۲- مناقصه محدود: این نوع مناقصه بر اساس نوع کارمدنظر کارفرما به تعداد خاصی از پیمانکاران محدود میشود.

۳- مناقصه توافق قیمت: در این حالت کارفرما با پیمانکاری که می خواهد توافق قیمت می کند.

۴- ترک مناقصه: در این شرایط پیمانکار مورد نظر کارفرما وجود دارد ومناقصه وجود نخواهد داشت.

 

آموزش حسابداری پیمانکاری

مفاد قرارداد پیمانکاری:

در هر قرارداد مواردی جهت انجام کار بیان می شود که موردتأیید کارفرما و پیمانکار خواهد بود :

طرفین قرارداد: کارفرما و پیمانکار طرفین قرارداد هستند و آدرس، محل و موقعیت قرارگیری در قرارداد مشخص می شود.

موضوع قرارداد: شامل کارهایی است که پیمانکار باید انجام دهد.

مبلغ کل قرارداد: مبلغ مورد توافق طرفین در این بخش از قرارداد قید می شود.

مدت قرارداد: مدت زمانی که باید قرارداد انجام شده و پروژه به اتمام برسد.

تعهدات طرفین: تعهداتی که پیمانکار به کارفرما و کارفرما به پیمانکار جهت انجام پروژه می دهد.

ضمانت: پیمانکار باید بابت تعهداتی که می دهد ضمانت ارائه نماید.

پیش پرداخت: کارهای عمرانی معمولاً هزینه های بالایی دارند. کارفرما برای کمک به پیمانکار به عنوان پیش پرداخت مبلغی را پرداخت و این

پیش پرداخت را طی مراحلی در صورت وضعیت ها کسر می نماید که تعداد مراحل آن توافقی است.

کسورات: مواردی است که از مبلغ پرداختی به پیمانکار کسر می شود از قبیل مالیات، بیمه، حسن انجام کار و غیره. لازم به ذکر است که این کسورات نیز

مانند پیش پرداخت در صورت وضعیت ها کسر می شوند.

جرائم:در صورت عدم عمل پیمانکار به تعهدات خود درصدی به عنوان جریمه درنظر گرفته می شود.

سایر: هر موردی که طبق توافق طرفین لحاظ شود.

انواع ضمانت نامه در پیمانکاری:

۱- ضمانت نامه شرکت در مناقصه: هنگامی که مناقصه ای برگزار می شود و پیمانکارانی در آن مناقصه شرکت می کنند، جهت اطمینان از قصد انجام کار

توسط پیمانکاران، از ایشان ضمانت نامه ای دریافت می شود که می تواند به صورت بانکی، سفته و یا نقدی باشد. مبلغ این ضمانت نامه معادل ۵% یا ۱۰%

کل قرارداد است.

۲- ضمانت نامه حسن انجام کار: پس پیروزی در مناقصه، ضمانت نامه ای که معمولاً به صورت بانکی است برای ضمانت انجام کار به کارفرماارائه می شود. شرکت پیمانکار برای اخذ ضمانت نامه باید در بانک مربوطه حساب (اعتبار) داشته باشد. این ضمانت نامه مانند چک سفید امضاء عمل می کند.

به این معنا که در صورت هر گونه عدم عمل به تعهد توسط پیمانکار، کارفرما می تواند به بانک مراجعه نموده و وجه ضمانت نامه را دریافت نماید و بانک

مربوطه موظف است بدون هر گونه پرسش و پاسخ این وجه را پرداخت نماید. معمولاً ۱۰% کل قرارداد به عنوان ضمانت نامه بانکی و ۱۰% مبلغ ضمانت نامه

به عنوان ودیعه ارائه می شود.

۳- ضمانت نامه پیش پرداخت: پیش پرداخت وجهی است که کارفرما به پیمانکار جهت شروع کار پرداخت می کند.  کارفرما بابت پیشپرداختی که به پیمانکار می دهد ضمانت نامه ای دریافت می کند.

همه انواع ضمانت نامه که شرح داده شد به صورت ودیعه سپرده می شود و پس از انجام تعهدات قابل استرداد است.

عملیات پیمانکاری:

از آن جایی که پیمانکاری عمرانی سایر پیمانکاری ها را در بر می گیرد به توضیح پیمانکاری عمرانی می پردازیم.

۱- تحویل و تجهیز کارگاه:

ابتدا کارفرما محل انجام پروژه را به پیمانکار تحویل می نماید. یعنی مکانی را جهت انجام پروژه اختصاص می دهد که این مکان باید تجهیز شود.

۲- مخارج دوره اجرای طرح:

از زمان ورود تجهیزات به محل پروژه مخارج دوره ی اجرای طرح آغاز می شود. مانند این که در ابتدا برای اسکان افراد کانکس خریداری می شود.

۳- تنظیم صورت وضعیت موقت:

صورت وضعیت به نوعی همان فاکتور فروش یا صورت حساب است. به این معنی که پیمانکار در این صورت وضعیت اعلام می دارد چه خدماتی را انجام داده  است.

صورت وضعیت موقت پیش نویس صورت وضعیت قطعی محسوب می شود و تا زمانی که توسط کارفرما تصویب نشود قطعی نیست.

شرکت های پیمانکاری معمولاً با مهندسین فنی قرارداد دارند که صورت وضعیت ها را بر اساس فهرست بها و میزان پیشرفت پروژه تهیه می کنند و به کارفرما

تحویل می دهند.
همچنین کارفرمایان برای اجرای طرح های خود از مهندسین مشاور کمک می گیرند. مهندسین مشاور نیز به نوعی پیمانکار محسوب می شوند و برای انتخاب آن ها نیز قبل از انتخاب پیمانکار، مناقصه ای برگزار می شود.

پس از انتخاب مهندس مشاور از همان ابتدا بر کار پیمانکار نظارت دارد و به طور همزمان و در طی انجام پروژه همراه با پیمانکار کار خود را که بررسی و نظارت است انجام می دهد.

پس از تدوین صورت وضعیت ها توسط شرکت پیمانکار، این صورت وضعیت ها به مهندسین مشاور تحویل می شوند تا بررسی و نظراین مهندسین اعمال شده و سپس تحویل کارفرما شوند.

آموزشگاه حسابداری-آموزش حسابداری پیمانکاری

۴- دریافت وجه صورت وضعیت موقت:

کارفرمایان نیز مهندسین فنی در کنار خود دارند که پس از بررسی ایشان، مبلغ مورد تأیید را به پیمانکار پرداخت نمایند. صورت وضعیتی که کارفرما تأیید نموده

توسط حسابدار ثبت می شود. معمولاً وجه قابل پرداخت توسط کارفرما به حسابی که از طرف پیمانکار اعلام شده است واریز می شود.

صورت وضعیت و کسورات:

همان طور که گفته شد صورت کارکرد پیمانکار صورت وضعیت نامیده شده و باید توسط کارفرما تأیید شود. یکی از مفاد صورت وضعیت که در قرارداد ذکر می

شود کسورات است یعنی مواردی که باید از مبلغ پرداختی کسر شوند و درنهایت پس از محاسبه کسورات مبلغی که از کارفرما دریافت می شود خالص

دریافتی نامیده می شود. شرح این موارد به صورت زیر است:

• یکی از کسورات مالیات است. مالیات به صورت پیش پرداخت و به میزان ۵% از مبلغ ناخالص پرداختی پس از محاسبه از هر صورت وضعیت کسر شده و

توسط کارفرما به سازمان دارایی پرداخت می شود.

• بیمه یکی دیگر از مواردی است که در کسورات صورت وضعیت قرار می گیرد و مشابه با مالیات، پس از محاسبه طبق موارد ذکر شده در قرارداد نزد کارفرما

باقی مانده و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

در رابطه با مالیات باید به این نکته توجه نمود که پس از پایان پروژه با مراجعه به سازمان دارایی مبلغ کل مالیات که باید توسط پیمانکار پرداخت شود

محاسبه شده و با ارائه قبوضی که کارفرما جهت پیش پرداخت مالیات دریافت نموده، ما به تفاوت آن پرداخت می شود. اما در بحث بیمه، هر پرداختی که

صورت می گیرد ثبت شده و به طور خود کار پوشش داده می شود.

• یکی دیگر از مواردی که از صورت وضعیت کسر می شود بخشی از ضمانت نامه حسن انجام کار است که معمولاً ۱۰% ضمانت نامه حسن انجام کار به

همراه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی کسر می شود.

مفاصا حساب:

تسویه مبالغ پرداختی توسط پیمانکار که از سازمان های مربوطه دریافت می شود را مفاصا حساب گویند.

به عنوان مثال با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی پس از بررسی حساب شخص اگر بدهی نداشته باشد مفاصا حساب صادر می شود و اگر بدهی داشته

باشد پس از پرداخت آن مفاصا حساب صادر می گردد.

قابل توجه است که اگر کارفرمایی بدون دریافت مفاصا حساب ضمانت نامه پیمانکار را متسرد نماید، سازمان مربوطه این اجازه را از طرف دولت دارد که از حساب شخص مبلغ بدهی را کسر کند.

• پیش پرداخت نیز جز مواردی است که در فهرست کسورات قرار می گیرد.

به این صورت که پیش دریافتی که کارفرما در ابتدا به پیمانکار پرداخت نموده طی صورت وضعیت ها و بنابر توافق طرفین طبق قرارداد کسر می شود.

ادامه مطلب آموزشگاه حسابداری-آموزش حسابداری پیمانکاری

آموزشگاه حسابداری-آموزش حسابداری پیمانکاری

۵- هزینه و مخارج کارگاه:

مواد و مصالح: هر گونه مواد و مصالح یا ماشین آلات و به طور کلی هر وسیله ای که خریداری شده و در ساخت و انجام پروژه به کار می رود را گویند.

حقوق و دستمزد: در هر پروژه افرادی مشغول به کار می شوند که هزینه حقوق و دستمزد آن ها جز هزینه و مخارج کارگاه محسوب می شود.

کرایه ماشین آلات: برخی از ماشین آلات برای استفاده در مقطع زمانی خاصی مورد نیاز هستند و برای همان مدت اجاره می شوند.

پیمانکاردست دوم: گاهی پیمانکاربه تنهایی قادربه انجام پروژه نیست لذابا توجه به نیازخودازپیمانکاردیگری خدمات دریافت میکندکه به آن پیمانکار

دست دوم گفته میشود.

هزینه های عمومی: به مجموع هزینه هایی مانند آبدارخانه و پذیرایی و غیره مشابه هزینه های اداری هزینه های عمومی گفته می شود.

سایرهزینه ها: هزینه هایی که به طور ناگهانی و یک باره انجام می شوند و جز هزینه های معمول نیستند را سایر هزینه ها می گویند.

میزان کسورات ماده ۳۸ قانون بیمه تأمین اجتماعی:

این ماده دو نوع قرارداد دارد که عبارتند از: (الف) قراردادهای طرح های عمرانی  (ب) قراردادهای مواردخاص طرح های عمرانی

(ج)مأخذ حق بیمه قراردادهای طرح های عمرانی

الف) مأخذ حق بیمه قراردادهای طرح های عمرانی

در قراردادهای پیمانکاری میزان حق بیمه ۶/۰% + ۶% می باشد که در پروژه های دولتی جهت تشویق کارفرما ۵% از این میزان را دولت برعهده می گیرد و ۶/۱% بر عهده پیمانکار خواهد بود.

در قراردادهای مشاوره ای میزان حق بیمه ۶/۱%+ ۱۴% در نظر گرفته شده است که در این نوع قراردادها ۶/۳% سهم مهندس مشاور و ۱۲% سهم

کارفرما می باشد که همه ی این موارد در قرارداد ذکر شده است.

ب) مأخذ حق بیمه قراردادهای طرح های غیر عمرانی:

این قراردادها شامل بودجه دولتی نمی باشند و عبارتند از:

۱- اگر قرارداد با مصالح باشد حق بیمه ۹/۱% + ۷% خواهد بود که ۹/۱% همان بیمه بیکاری است.

۲- اگر قرارداد بدون مصالح باشد ۹/۱% + ۱۵% حق بیمه به آن تعلق می گیرد.

۳- اگر قرارداد درصدی با مصالح و درصدی بدون مصالح باشد باید برای هر بخش از قانون مربوط به آن پیروی کرد یعنی برای درصد با مصالح ۹/۱% + ۷% و

برای درصد بدون مصالح ۹/۱% + ۱۵% حق بیمه باید پرداخت شود.

۴- اگر قرارداد بامصالح رایگان باشد یعنی کارفرما مصالح را تأمین نماید مانند قرارداد بدون مصالح یعنی ۹/۱% + ۱۵% حق بیمه را شامل می شود.

ج) قراردادهای مواردخاص طرحهای غیرعمرانی تفاوت این نوع قرادادهابادوموردگفته شده دراین است که فضای اجرای طرح متعلق به پیمانکاراست نه

کارفرمابنابراین طبق مواردزیرتفکیک شده ومحاسبه میشود:

۱- صاحبان کارگاه:

اگرشخص حقوقی باشدازمطابق بادفاترقانونی واگرشخص حقیقی باشدطبق لیست های بیمه محاسبه میشود.

۲- قرارداد خرید و فروش:

اگرقراردادصرفاًخرید و فروش باشدحق بیمه ندارداما اگرخرید و فروش به همراه حمل و نصب باشدهمانندقراردادبا مصالح۷%حق بیمه راشامل میشود.

۳- قرارداد شرکت گاز:این قراردادهامختص شرکت گاز بوده و اگر اموراحداثی باشدهمانندقراردادبا مصالح یا مکانیکی در نظر گرفته شده

و۷% حق بیمه به آن تعلق می گیرد.اما اگر قرارداد نصب و انشعابات باشد۷۰%آن قرارداد مکانیکی(با مصالح)و۳۰% آن غیرمکانیکی(بدون مصالح)در نظر گرفته می شود یعنی۷۰%باحق بیمه۷%و۳۰%باحق بیمه۱۵%خواهدبود.

۴- خدمات شهری:پیمانکارانی هستندکه معمولاًدرزمینه حفظ ونگه داری فضای سبزفعالیت دارندوپیمانکاران شهرداری محسوب میشوند.

حق بیمه این پیمانکاران۷۰% مکانیکی یعنی با حق بیمه۷% و۳۰% دستی یعنی باحق بیمه ۱۵% درنظر گرفته میشود.

۵- طراحی نرم افزار:

شرکت های پیمانکاری که طراحی نرم افزار را انجام می دهند مانند صاحبان کارگاه ها باید عمل کنند

یعنی اگر حقوقی باشند از روی دفاتر قانونی و اگر حقیقی باشند طبق لیست بیمه،حق بیمه را پرداخت می کنند.

۶- حسابرسی:

این پیمانکاران نیز مانند صاحبان کارگاه ها و طراحان نرم افزار حق بیمه را پرداخت می کنند.

آموزش حسابداری پیمانکاری.آموزش حسابداری پیمانکاری.آموزش حسابداری پیمانکاری.آموزش حسابداری پیمانکاری.

آموزش حسابداری پیمانکاری.آموزش حسابداری پیمانکاری.آموزش حسابداری پیمانکاری.آموزش حسابداری پیمانکاری.آموزش حسابداری پیمانکاری.

دیدگاه خود را بنویسید