آموزش حسابداری پیمانکاری بخش دوم

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » آموزش حسابداری پیمانکاری بخش دوم

آموزش حسابداری پیمانکاری بخش دوم

آموزش حسابداری پیمانکاری بخش دوم

آموزش حسابداری پیمانکاری بخش دوم

به طور کلی برای این نوع حسابداری که ساختمانی را برای شخص خود می سازد، در دارایی

ثابت یک گروه حساب یک حسابی کلی را تعریف میکنیم تحت عنوان پروژه ساختمان در حال

ساخت و یا خود ساختمان که حساب معین آن می شود باید مواردی که در ساخت ساختمان

نقش دارد:

آموزش حسابداری پیمانکاری بخش دوم-آموزش حسابداری پیمانکاری بخش دوم

مواد و مصالح استفاده شده در ساختمان و دستمزد افرادی که در آن محل کار میکنند و

دستگاه هایی (میکسرو دستگاه جوش) که در ساخت ساختمان نقش دارند و کرایه میشوند

و هزینه های عمومی که در اداره لحاظ می شود را می توان در این مورد هم داشت، در شرکتی

که هستیم هزینه برق ساختمان و یا  غذایی که برای کارگران خریداری می شود را جزء هزینه

های عمومی محسوب میشود و تمام هزینه های اداری را در این مگان نیز داریم. حسنی که

این مسأله دارد  قیمت تمام شده آن ساختمان درمی آید و در رابطه با تفضیلی نیز بسته

به نیاز کارفرما که تا به  چه حد میخواهد موارد (آهن آلات-گچ-سیمان و سنگو…) و اطلاعات

ریز باشد، در جایی هم اطلاعات گسترده تری از حسابدار میخواهد، میزان سفت کاری و نازک

کاری چه اندازه شده است؟

آموزش حسابداری پیمانکاری بخش دوم-آموزش حسابداری پیمانکاری بخش دوم

باید یک سری از اطلاعات ( منظور از سفت کاری و نازک کاری شامل چه کارهایی میشود

و حسابدار باید در قسمت معین یک سفت کاری اضافه کند و یک نازک کاری و بعد در

قسمت سفت کاری و نازک کاری تفضیلی را تعریف کنیم ) را در مورد بنا کسب شود و اگر

در نرم افزارها کارفرما خیلی مسائل اهمیت داشته  باشد، باید نرم افزارهای خاص شرکت

های ساختمانی که برای همین مسأله طراحی شده وداخل نرم افزار قسمتی تعبیه شده

که اطلاعات ثبت شود و یا  نرم افزارهایی که قابلیت تفضیلی های بیشتری داشته باشد و

تا الان تجربه کردیم که در نرم افزار تفضیلی حساب کل و معین و تفضیلی یک، تفضیلی هایی

داریم که نوع ۱، نوع ۲ و…..نوع ۱۰ مرحله را دارا می باشد و برای اشخاصی که می خواهند

اطلاعات خیلی ریز باشد و حسابداری شرکت های ساختمانی بسیار بسیار دارای اهمیت است.

دیدگاه خود را بنویسید