آموزش حسابداری وام پرداختنی و دریافتنی

آموزش حسابداری وام پرداختنی و دریافتنی

2019-10-26T10:26:54+03:30

آموزش حسابداری وام پرداختنی و دریافتنی

آموزش حسابداری وام پرداختنی و دریافتنی

شرکت زمانی که به پرسنل خود وام می دهد و به صورت اقساط از حقوق آن کسر

می کند؛ به این معنی است که در واقع طلب کار می شود  و  وامی را که به پرسنل

خود می دهد تحت حساب های دریافتی درج می کنیم که  حساب های دریافتی با

توجه به توضیحات قبلی ازسایر حساب های دریافتنی استفاده می شود و تفضیلی

نام پرسنل، این می شود وامی که شرکت به پرسنل داده و معمولا وام شرکت با بهره

نیست؛ یک حسابدار بر  اساس سیاست شرکت که اقساط  را تعیین کرده است از حقوق

پرسنل کم می کند.

وامی را که شرکت دریافت می کند از بانک. بانک همان بانک است و ما با آن درگیریم

. در واقع بانک از شعبه خود وام می گیرد. برای نمونه بانک معینش می شود  ملی و

تفضیلی ملی به شماره حساب …

زمانی که وام دریافت می کنیم از حساب وام ها و تسهیلات استفاده می کنیم؛ وام و

تسهیلات یک حساب بدهی است و مثل حساب پرداختنی می ماند و پرداختنی بستانکار

می شود  و ما باید این بدهی را پرداخت کنیم.

وامی که شرکت می گیرد بر خلاف وام داخلی شرکت در آن کارمزد وجود دارد و در زمان

پرداخت اقساط باید به همراه آن کارمزد را نیز پرداخت کنیم. پس تفاوت وامی که شرکت

پرداخت می کند و وامی که خود دریافت می کند  د ر این است. این طلب شرکت از پرسنل

است؛ پس حساب دریافتنی است و در حالی که در وامی که دریافت می کند؛ بدهی به

دیگری است. در وام پرسنل چیزی به اسم کارمزد نداریم و در حالی که در وامی که شر کت

دریافت می کند بحث کارمزد است. برای نمونه وام اصلی که ۱۰۰ میلیون است را باید ۱۳۰

میلیون بازپرداخت داشته باشد. ۳۰ میلیون می باشد.

آموزش حسابداری وام پرداختنی و دریافتنی-آموزش حسابداری وام پرداختنی و دریافتنی

نکته مهم این است که در سایر حساب های دریافتنی لزوما ماهانه در سند حقوق و  دستمزد

این هزینه را کسر می کنیم. اما ممکن است این مسأله به صورت ماهانه نباشد و  تاریخ آن فرق

می کند و از همه مهمتر وام های پرسنل زیر یک سال است و وام شرکت ممکن است چند سال

طول بکشد.

به طور کلی وام های پرداختی به پرسنل نوعی دارایی محسوب می شود و وام هایی که  در یافت

می کند جزء بدهی ها محسوب می شود. این وام را با آن وام اشتباه نگیرید .

آموزش حسابداری وام پرداختنی و دریافتنی-آموزش حسابداری وام پرداختنی و دریافتنی

در سیستم نرم افزاری معین و تفضیلی داریم و در سیستم دستی چون چاره ای نداشتیم

می گفتیم معین و تفضیلی یکسان است. در سیستم نرم افزاری که وام پرسنل که کلی تر

است را در معین ثبت می کنیم و در تفضیلی اسم افراد را می نویسیم . در نرم افزار حقوق

و دستمزد هر دو آیتم پیش هم قرار دارد و خود خودکار انجام می دهد و فقط از شما اسم می خواهد.

دیدگاه خود را بنویسید