آموزش حسابداری ماهیت حساب ها

آموزش حسابداری ماهیت حساب ها

2018-05-06T23:55:27+04:30

آموزش حسابداری ماهیت حساب ها

آموزش حسابداری ماهیت حساب ها

ماهیت حساب چیست؟

تمامی سر فصل هایی که تعریف میشود دارای ماهیت است، قبل از تعریف ماهیت

باید با زبان حسابداری آشنا شوید، هر حرفه و رشته ای دارای زبان است، برای مثال

یکی از واژگان موجود در فیزیک عمل و عکس العمل است، واژه موجود در تجارت داد

و ستد است، واژه موجود در اجتماع و فرهنگ رفت و آمد است، در علم حسابداری

واژگان موجود بدهکار و بستانکار است و هیچ واژه ای وجود ندارد برای رساندن منظور.

آموزش حسابداری ماهیت حساب ها-آموزش حسابداری ماهیت حساب ها

به طور کلی در حسابداری زمانی که مثبت می شود (اضافه می شود ) را بدهکار و

منفی شدن (کم شدن)  را بستانکار اعلام می کند. در این حساب ها بر اساس ماهیت

بدهکار و بستانکار می شود و تمام ماهیت حساب ها مثبت است و ما هیچ وقت صندوق

و بانک زیر صفر و منفی نداریم، درآمد ماهیتا و ریشه ای تمامی حساب ها مثبت و بستانکار

است و هزینه ها ماهیتا بدهکار است، این قانون و قاعده حسابداری است.

ماهیت حساب دارایی بدهکار و ماهیت حساب بدهی بستانکار، درآمد ماهیتا بستانکار

و هزینه ماهیتا بدهکار است و بعد از ماهیت ها لازم است حساب های دیگر که زیر شاخه

این حساب ها است را بیاموزید.

آموزش حسابداری ماهیت حساب ها-آموزش حسابداری ماهیت حساب ها

به طور کلی دارایی های جاری ماهیتا بدهکار و بدهی ها ماهیتا بستانکار هستند .

دارایی های جاری زمانی که اضافه شوند بدهکار می شوند یعنی با توجه به ماهیتشان

اضافه شدن آن با بدهکار شدن آن می باشد و زمانی که دارایی جاری کاهش یابد

این حساب ها بستانکار می شوند یا به عبارتی با توجه به ماهیتشان کاهش آنها با بستانکار

شدن می باشد .

حساب بدهی ها با توجه به ماهیتشان با بستانکار شدن اضافه می شوند و کاهش آنها با

بدهکار شدن همراه است یعنی زمانی که شرکت به دیگران بدهکار می شود و هنگامی

که بدهی خود را تسویه می نماید این حساب بدهکار می شود .

دیدگاه خود را بنویسید