آموزش حسابداری دارایی های نامشهود

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » آموزش حسابداری دارایی های نامشهود

آموزش حسابداری دارایی های نامشهود

آموزش حسابداری دارایی های نامشهود

آموزش حسابداری دارایی های نامشهود

گفتیم که دارایی جاری شامل سرفصل های زیر است: صندوق- بانک- تنخواه گردان

– اسناد دریافتنی- حساب های دریافتنی- پیش پرداخت ها- موجودی کالا و…..

تعریف دارایی ثابت: دارایی که برای استفاده در شرکت وجود دارد ( برای استفاده تهیه

می شود) (میز- صندلی- ساختمان- زمین- اموال و اساسه- وسایل نقلیه- تجهیزات و

ماشین آلات و ….). ساختمان باید مربوط به شرکت باشد  یعنی در سند نام مالک و شرکت

ذکر شده است، در مورد زمین هم همینطور است، اموال و اساسه شامل: میز وصندلی

 ودستگاه کپی و کامپیوتر و وسایل مربوط به شرکت است. وسایل نقلیه مربوط به کلیه

ماشین هایی ( پراید توییتا و …) که  سند حتما باید به نام شرکت ثبت شده باشد، دلیل

تاکید این مسأله به دلیل این است که زمانی که دارایی ها را اعلام میکنند، موارد شخصی

نباید با موارد شرکت دخیل شود، چون ما حسابداری شرکت مد نظرمان است ، نه حسابداری

شخص، موارد ذکر شده برای شخص در حسابداری شرکت قید نمی شود.

آموزش حسابداری دارایی های نامشهود-آموزش حسابداری دارایی های نامشهود

تعریف دارایی نامشهود: یعنی دارایی که دیدنی نیست و ناملموس است، یک سری

دارایی وجود دارد که دیده نمی شود ولی میتوان به وجه نقد تبدیل کرد، حق الامتیازها

، سرقفلی ، برند، نرم افزارها، مثل خطوط تلفن که قابل دیدن نیست ولی می توان به

وجه نقد تبدیل کرد ، و حق الاختراع و حق الاکتشاف که همگی طرف راست ترازنامه ما

را تشکیل میدهند.

آموزش حسابداری دارایی های نامشهود-آموزش حسابداری دارایی های نامشهود

 در کنار دارایی های نا مشهود ، دارایی های جاری ، دارایی های ثابت حساب های

بدهی های جاری و بدهی های بلند مدت قرار دارد که مابع التفاوت دارایی ها و بدهی

ها و یا به عبارت دیگر تفاضل این دو سرمایه حاصل می شود .

به طور کلی هدف از طبقه بندی دارایی ها به صورت جاری ، ثابت و نا مشهود پی بردن

به میزان نقدی و غیر نقدی دارایی ها و ملموس یا نا ملموس بودن آن می باشد .

دیدگاه خود را بنویسید