آموزش حسابداری دارایی های ثابت

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » آموزش حسابداری دارایی های ثابت

آموزش حسابداری دارایی های ثابت

آموزش حسابداری دارایی های ثابت

آموزش حسابداری دارایی های ثابت

گفتیم که دارایی جاری شامل سرفصل های زیر است: صندوق- بانک- تنخواه گردان-

اسناد دریافتنی- حساب های دریافتنی- پیش پرداخت ها- موجودی کالا و یک سری

سرفصل ها

وجود دارد که در این مبحث نمیگنجد ( قیمت تمام شده کالای ساخته شده برای تولیدی

، پروژه در جریان تکمیل برای پیمانکاری، کالای در راه برای اعتبارات اسنادی و ….).

تعریف صندوق: مقدار وجه نقدی که در گاوصندوق وجود دارد.

تعریف بانک: شعب مختلف بانک که به صاحب شرکت ارتباطی ندارد و به نام شرکت است.

تعریف تنخواه گردان: وجهی را به فردی در شرکت تحویل میدهند و طبق چارچوبی که

تعیین شده است ، هزینه میکند. این به دلیل این است که شرکت بابت هر هزینه کوچکی

معطل نباشد، در آخر فرم تنخواه گردان توسط حسابدار بررسی میشود و اگر مشکلی بین

مبلغ تنخواه و فاکتور ها نبود دستور پرداخت تنخواه بعدی را میدهد. هر دوره مبلغی به تنخواه

گردان پرداخت می شود و این کار طبق صورت هزینه کنترل می شود.

آموزش حسابداری دارایی های ثابت-آموزش حسابداری دارایی های ثابت

تعریف دارایی ثابت: دارایی که برای استفاده در شرکت وجود دارد ( برای استفاده تهیه

می شود) (میز- صندلی- ساختمان- زمین- اموال و اساسه- وسایل نقلیه- تجهیزات و

ماشین آلات و ….). ساختمان باید مربوط به شرکت باشد  یعنی در سند نام مالک و شرکت

ذکر شده است، در مورد زمین هم همینطور است، اموال و اساسه شامل: میز وصندلی

 ودستگاه کپی و کامپیوتر و وسایل مربوط به شرکت است. وسایل نقلیه مربوط به کلیه

ماشین هایی ( پراید توییتا و …) که  سند حتما باید به نام شرکت ثبت شده باشد، دلیل

تاکید این مسأله به دلیل این است که زمانی که دارایی ها را اعلام میکنند، موارد شخصی

نباید با موارد شرکت دخیل شود، چون ما حسابداری شرکت مد نظرمان است ، نه حسابداری

شخص، موارد ذکر شده برای شخص در حسابداری شرکت قید نمی شود.

آموزش حسابداری دارایی های ثابت-آموزش حسابداری دارایی های ثابت

شاخص دارایی ثابت: برای استفاده شرکت است و به غیر از زمین همه موارد استهلاک پذیر

است و به مرور زمان از بین میرود و قدرت نقد شوندگی آن پایین است و دیرتر نقد می شود.