آموزش حسابداری خاص بازار کار

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » آموزش حسابداری خاص بازار کار

آموزش حسابداری خاص بازار کار

آموزش حسابداری خاص بازار کار

آموزش حسابداری خاص بازار کار

آینده شغلی و بازار کار حسابداری در ایران

رشته حسابداری در صدر همه رشته ها قرار دارد چون همه شرکتها ،موسسات،سازمانها،ارگانها و حتی فروشگاهها هم به حسابداری نیاز دارند.

این رشته جایگاه ویژه در شرکتها دارند و مدیران آگاه همیشه برای تصمیم گیری در سیاست کار خود نیازبه گزارشات مالی دارند.

در واقع برای اینکه یک مدیر با تصمیم گیری درست در جهت پیشرفت شرکتش گام بردارد بایستی از گزارشات مالی حسابدار استفاده نماید.

حسابدارمتخصص و وارد همیشه دغدغه کارفرمایان بوده وهست ولی اکثر کارفرمایان از این نکته غافلند که برای استفاده ازامکانات حسابداری داشتن حسابدار خوب کافی نیست .
بلکه یک مدیر خود نیز نیازبه دانش حسابداری دارد تا بتواند ازگزارشات مالی استفاده نماید.

آینده شغلی رشته حسابداری بسیار روشن است .هر روزه تعداد شرکتهایی که ثبت میشوند رو به ازدیاد است و هریک از ایشان نیاز به حسابداردارند.شرکتهایی که در حال توسعه هستند نیزبه به جمع تقاضا کنندگان حسابدار اضافه میشوند.

این بازارآنقدرظرفیت دارد که اگر حسابدار با دانش حسابداری ویژه بازار کار آشنا باشد بیکارنخواهدماند.

مشکل بیکاران رشته حسابداری عمدتا نداشتن دانش کاربردی است.از آنجاکه فاصله دانش تئوری و دانشگاهی با عملی بسیار زیاد است .
بنابراین صرفا با معلومات دانشگاهی نمیتوان وارد حوزه اشتغال گردید .

بلکه دانستن حسابداری مقدماتی ،حسابداری با نرم افزار،حسابداری حقوق و دستمزد،حسابداری مالیاتی برای شروع کار لازم است .
که البته این پکیج به نام آموزش حسابداری کاربردی نیزمعروف است.

شاخه های کاری در حسابداری بسیار گسترده است که جایگاه آن در شرکتها اشاره میشود.

حسابداری مالی: در کلیه شرکتها،موسسات خدماتی و بازرگانی

حسابداری حقوق و دستمزد: در کلیه شرکتها،موسسات خدماتی، بازرگانی، صنعتی، پیمانکاری

حسابداری صنعتی:در کلیه شرکتهای تولیدی و صنعتی

حسابداری پیمانکاری: در کلیه شرکتهای پیمانکاری

حسابداری اعتبارات اسنادی :در کلیه شرکتهای وارد کننده کالا

حسابداری بانکها: در کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری

حسابداری دولتی: در کلیه شرکتها ،سازمانها و ارگانهای دولتی

و……..

   بنابراین حرفه حسابداری با شاخه های کاری متنوع این فضا را برای حسابداران فراهم میکند .
که با استفاده از آموزش حسابداری کاربردی وارد این رشته شده و در آن پیشرفت نمایند.

موفق باشید.رضابهروزی